autònoms mutualistes

Les alternatives dels autònoms al RETA

Les últimes dades del ministeri de Treball llancen una xifra de 3.258.612 autònoms al mercat espanyol durant el mes d’octubre de 2018, la qual cosa suposa un augment de l’1,27% sobre el mateix mes de l’any passat. A Catalunya, el nombre de treballadors per compte propi arriba als 551.604. Aquestes magnituds mostren la importància d’aquest col·lectiu de treballadors.

Tant els treballadors que exerceixen la seva activitat en una empresa com els autònoms, han de complir amb la seva obligació de tributar pels seus ingressos i de cotitzar per les seves tasques laborals. Els primers, els empleats per compte d’altri, cotitzen en el Règim General de la Seguretat Social. En canvi, els autònoms compten amb un sistema propi: el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA). Quan un treballador autònom inicia la seva activitat laboral ha de donar-se d’alta al RETA, encara que en alguns casos es pot escollir una alternativa.

D’aquesta manera, alguns col·lectius com a enginyers, arquitectes, arquitectes tècnics, gestors administratius, perits tècnics i enginyers tècnics industrials, metges, advocats, químics i procuradors poden optar per cotitzar en una mutualitat. Aquestes professions liberals compten amb mutualitats pròpies especialitzades a oferir serveis a mesura pels seus associats, a partir de les quotes que reben.

Prestacions i requisits

Així, una de les singularitats dels autònoms de determinats col·lectius professionals se centra que poden triar entre ser autònoms a través del RETA o convertir-se en mutualistes de la mutualitat del seu col·legi professional. En aquest cas de la Mútua dels Enginyers. En l’inici de la seva activitat professional, els Enginyers Industrials col·legiats podran optar per donar-se d’alta en la mutualitat quan, per l’activitat que desenvolupin, sigui necessari estar afiliat al RETA.

Les mutualitats han tendit a equiparar les seves cobertures amb les del RETA, per la qual cosa és molt important comparar quin és la millor opció. Pel col·lectiu dels enginyers industrials col·legiats, La Mútua dels Enginyers ofereix una sèrie de cobertures i paquets de prestacions equiparables a les cobertures de la Seguretat Social que els permet gaudir d’aquest sistema alternatiu al RETA per a l’exercici de la seva professió.

autònoms mutualistes

Avantatges de la Mútua dels Enginyers

Existeix un decàleg de beneficis perquè el treballador autònom triï el sistema mútua com a alternativa al RETA. Les quotes reduïdes de la Mútua dels Enginyers respecte al RETA suposen un primer punt a favor. En segon lloc, els professionals que s’afiliïn a la mutualitat eviten cotitzar a fons perdut, tenint en compte que la Seguretat Social té establertes unes prestacions màximes, que no es poden incrementar en cas de cotitzar en dos règims alhora.

Com a tercer avantatge trobem que si el treballador va optar al seu moment per escollir una mutualitat, es pot exercir lliurement la professió i mantenir la cotització de la Mútua dels Enginyers, d’una banda, i sol·licitar la pensió pública, per una altra. Es tracta de dos sistemes de previsió diferents però compatibles. D’altra banda, en agregar una capitalització individual al sistema públic de la Seguretat Social, el mutualista rebrà un capital d’acord amb les aportacions satisfetes addicional a les prestacions públiques a les quals tingui dret. Aquest és el quart benefici de l’alternativa que ofereix la Mútua dels Enginyers.

Ampliar prestacions

En cinquè lloc, el professional podrà ampliar les prestacions que consideri més adequades a la seva situació personal i a les seves preferències, sense haver d’ampliar-les totes, com succeeix en el sistema públic. D’altra banda, i en sisè lloc, l’autònom que tria el sistema RETA ha de respectar períodes de carència més llargs que els sis mesos que, en general, presenta l’opció privada.

El setè avantatge és significatiu, ja que en cas que la defunció del mutualista tingui lloc abans de començar a cobrar la prestació de jubilació corresponent, les aportacions i els rendiments passen als beneficiaris que s’hagin designat. I a més, el sistema mutualista permet escollir lliurement aquests beneficiaris, excepte en cas d’orfandat (els beneficiaris són els fills). Explicant aquesta vuitena virtut, ens queden dues últimes consideracions.

Cal tenir en compte que la mutualitat es gestiona de forma privada, a través de les directrius dels propis mutualistes, que es reflecteixen en els seus òrgans de control. Un novè avantatge que cal destacar, perquè les prestacions i serveis de la Mútua dels Enginyers es focalitzen a respondre a les necessitats dels propis mutualistes.

I finalment, i per tancar el decàleg, insistir que la gran majoria d’experts i economistes, a més de les organitzacions internacionals (FMI i OCDE), adverteixen sobre els beneficis d’una alternativa privada als sistemes públics de seguretat social. El mateix Pacte de Toledo tracta el tema, i suggereix la previsió privada.

enginyers

Els serveis de la Mútua dels Enginyers

La Mútua dels Enginyers ha desenvolupat un paquet mínim alternatiu amb l’objectiu que l’enginyer pugui millorar les cobertures que desitgi, considerant sempre la seva situació personal i professional. Les condicions d’aquesta oferta bàsica suposen que el mutualista haurà d’abonar el 80% de la quota mínima del RETA.

Aquestes són les prestacions per a aquells enginyers que optin per la Mútua dels Enginyers, fins als 59 anys:

prestacions autònoms

Per als enginyers que s’acullin a la Mútua a partir dels 60 anys, s’adaptaran les prestacions en funció de les seves circumstàncies, sempre resultant un nivell mínim de quotes i aportacions a la Mútua del 80% de la quota mínima del REPTA.

Més informació:

Què en saps del mutualisme social?

Una alternativa pels treballadors autònoms plena d’avantatges

També et pot interessar ...

contractar una assegurança

Quan és el millor moment per contractar una assegurança?

Paraules clau: Contractar una assegurança, Assegurances obligatòries i voluntàries, Assegurança de vehicles, Assegurança de la llar, assegurança de responsabilitat civil, Assegurança multirisc, Assegurança d’Incapacitat Laboral Temporal, Assegurança de vida, Assegurança de salut

Quin Pla d’Estalvis de La Mútua t’escau més?

Un pla d’estalvis és un producte financer que permet a l’usuari planificar una estratègia d’estalvi i anar configurant així un coixí d’estalvis per a poder utilitzar quan més els necessitem, ja sigui per comprar un cotxe, anar a la universitat, comprar una casa o anar de viatge, entre d’altres.

Els plans d’estalvi són un dels productes més senzills de contractar i d’entendre, ja que no requereixen de condicions estranyes per a contractar-los, i ens proporcionen nombrosos beneficis. Ens permeten planificar una quantitat mensual per estalviar, creant així un hàbit, però també existeixen plans flexibles que, a banda d’ajudar-nos a estalviar una quantitat periòdica, donen l’opció d’aportar més diners en qualsevol moment.

El supersònic Hyperloop

Viatges supersònics? Solien aparèixer als còmics i sèries de ciència ficció. Elon Musk, innovador i futurista, empresari fundador d’empreses tan disruptives com Paypal, Space X