assegurança de vida

L’assegurança de vida: una gran desconeguda

Encara que costi fer el pas i realitzar les gestions pertinents, tenir-ho tot ben cobert produeix una sensació de tranquil·litat i d’alleujament. I, tot i que puguem semblar fatalistes hem de ser conscients que, en qualsevol moment, la vida pot donar un tomb tot deixant al seu pas una situació compromesa per als nostres familiars.

El remei d’aquesta incertesa recau bàsicament en el contracte d’una assegurança de vida, tal com afirmen els experts.

Una assegurança feta a mida

La majoria de les persones associem l’assegurança de vida a una cobertura que contractem perquè, en cas de defunció,  els familiars o beneficiaris rebin un capital assegurat. El que en general es desconeix són les múltiples varietats i modalitats d’assegurança de vida que existeixen.

Podríem agrupar les assegurances de vida en dos grans grups:

  • Vida-Risc

Asseguren un capital o una renda en cas de defunció de l’assegurat, garantint-se als beneficiaris designats en la pòlissa el pagament de la prestació pactada si l’assegurat mor abans no finalitzi el contracte. Si l’assegurat viu fins al venciment del contracte, aquest es dóna per finalitzat sense cap contraprestació per l’entitat asseguradora.

A aquest tipus d’assegurances també se’ls poden afegir altres cobertures com el pagament per invalidesa permanent i absoluta de l’assegurat que li impedeix mantenir la seva aportació econòmica al nucli familiar.

La prima d’aquesta assegurança és anual i es calcula en funció de l’edat de l’assegurat i del capital que escull per cobrir el seu risc de defunció. Moltes asseguradores opten per sol·licitar un informe mèdic, especialment al contractar assegurances de quanties elevades.

  • Vida-Estalvi

Si l’assegurat viu fins a la fi del contracte (acostuma a coincidir amb la figura del prenedor o subscriptor), se li garanteix el pagament de la prestació pactada. En cas de defunció, l’entitat asseguradora realitza el pagament a la persona o persones designades com a beneficiaris en cas de defunció.

Amb aquest producte, el prenedor coneix exactament quin és el seu capital assegurat i la seva rendibilitat per a cada període temporal que estableixi l’entitat asseguradora. Una tipologia específica de les assegurances de vida-estalvi són les assegurances Unit Linked, en els quals a diferència de les assegurances de vida-estalvi estàndard, el client suporta un risc d’inversió. Les aportacions realitzades a aquest tipus d’assegurances acostumen a anar destinades a fons d’inversió o cistelles de fons d’inversió, encara que també existeixen Unit Linked al mercat que permeten les aportacions a dipòsits bancaris, carteres de títols de renda fixa, o fins i tot a productes estructurats.

L’avantatjós tractament fiscal té especial rellevància en l’assegurança de vida-estalvi que, a més, és un producte ideal per complementar la nostra pensió pública de jubilació, cada vegada més incerta. Amb tot, és un tipus de producte recomanable per planificar un estalvi a mitjà o llarg termini.

assegurança vida-estalvi

Quina modalitat d’assegurança de vida em convé?

Cada assegurança de vida té les seves peculiaritats així com els seus avantatges i desavantatges. Per això, abans de contractar una o una altre, cal tenir en compte quina intenció tenim i què volem aconseguir.

En primer lloc, existeixen diferències en les figures jurídiques que intervenen en el contracte. En el cas d’una assegurança de vida-estalvi (o assegurança de supervivència), les 3 figures que intervenen (prenedor, assegurat i beneficiari) són habitualment una mateixa persona mentre que en una assegurança de vida-risc (o de defunció) el prenedor i l’assegurat solen ser la mateixa persona, encara que amb diferent beneficiari en cas de defunció de l’assegurat, habitualment un familiar.

En segon lloc, amb una assegurança de vida-risc es garanteix un capital des del primer moment si es dóna la causa per la qual es contracta l’assegurança (defunció de l’assegurat). En canvi, no podem rescatar les primes satisfetes ni a curt ni a mitjà termini. Per contra, amb una assegurança de vida-estalvi generalment podem rescatar parcialment o totalment la nostra inversió en tot moment.

La recomanació de la Mútua

Els nostres professionals experts de la Mútua dels Enginyers  recomanen contractar l’assegurança de vida-estalvi en el cas de desitjar constituir un estalvi a mitjà i  llarg termini, amb la possibilitat de rescatar les primes i les aportacions extraordinàries.

Per contra, es recomana l’assegurança de vida-risc per a aquelles persones a les quals els interessa que la seva família compti, des del mateix moment de la contractació, amb una cobertura econòmica suficient per fer-se càrrec de les conseqüències de la falta d’ingressos derivades de la defunció.

També et pot interessar ...

Quin és el mètode més eficient per treure rendiment als meus estalvis?

Estalviar és difícil, ja que ens suposa tenir una quantitat de diners apartada i immòbil que només creix amb les nostres pròpies aportacions. Invertir els nostres estalvis tampoc és fàcil, ja que ens genera incertesa, pensem que no és una activitat per a nosaltres, etcètera. A La Mútua dels Enginyers volem ajudar-te a perdre la por a la inversió, així com a estalviar i a treure el màxim partir als teus diners.