La nova Llei d’Autònoms enalteix la necessitat d’una previsió social privada

Encara que la nova Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom es va publicar al BOE el passat mes d’octubre, moltes de les seves mesures no han entrat en vigor fins al mes de gener del 2018.

Aquesta nova llei inclou novetats destacades pels autònoms entre les que cal destacar:

 • La flexibilitat per donar-se d’alta i baixa en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA): fins a tres vegades a l’any amb efectivitat des del dia de la sol·licitud. Així, els autònoms només pagaran la quota dels dies en què estan donats d’alta.
 • La facilitat per canviar la base de cotització: fins a quatre vegades a l’any i podent fer-la a mida, el que comporta que més del 85% escullen la base mínima permesa.

Aquestes mesures seran utilitzades principalment pels qui treballin en projectes limitats en el temps. Permetran augmentar la contribució dels autònoms durant l’època en què tenen més ingressos i reduir-la quan la seva facturació disminueix, un avantatge a curt termini que comporta una cobertura irregular i que cal complementar per estar protegits en tot moment.

Quines són les principals necessitats de cobertura que hauria de complementar un autònom?

 • Incapacitat laboral transitòria. Davant de qualsevol malaltia o accident que li impedeixi realitzar temporalment la seva feina, un autònom ha de tenir assegurada la cobertura de les seves despeses i el possible salari d’algú que el substitueixi.
 • Accidents i malalties. Davant d’un accident o una malaltia que invalidi o causi la defunció del professional, cal assegurar un capital o renda per fer front a les necessitats del negoci (préstecs, pagaments pendents, etc.), la pròpia subsistència o en el pitjor dels casos, deixar a la família en la millor situació possible.
 • Assegurança sanitària. Malgrat que Espanya compta amb un sistema de salut públic que ofereix cobertura sanitària a tots els ciutadans, sovint els temps d’espera i la burocràcia són molt llargs i un autònom no es pot permetre prolongar el temps de recuperació. Per això, invertir en una bona assegurança de salut pot suposar més facilitat per mantenir-se saludable i estalviar costos.
 • Assegurances d’estalvi. Segons dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social, un autònom cobra de mitjana una pensió pública aproximada de 600 euros al mes, a causa de la seva cotització per la base mínima en molts casos. Per a complementar la renda pública, cal contractar una assegurança d’estalvi que garanteixi una millor jubilació.

El paquet de prestacions de la Seguretat Social no és flexible ni personalitzable i, per aquesta raó, molts autònoms es decideixen per la mínima cotització. Amb tot i això, cal que prenguin consciència i valorin quina és la cobertura que tenen i quina és la que realment necessiten, per complementar-la amb una previsió social privada.

La Mútua dels Enginyers, entitat asseguradora sense ànim de lucre i amb els valors del mutualisme basats en la solidaritat i el compromís, posa a disposició dels enginyers i professionals autònoms un ampli ventall de cobertures i serveis per garantir de forma eficaç i sostenible en el temps el desequilibri produït per qualsevol incidència. A banda, donada la característica de la cobertura i de l’entitat, les quotes aportades podran beneficiar-se de reduccions o deduccions fiscals.

La mutualitat posa a disposició d’aquests professionals un equip especialista en previsió social amb qui establir conjuntament el mapa de cobertures i previsió necessari per a la seva tranquil·litat personal i professional.

Els 10 canvis més rellevants de la nova Reforma

 • S’amplia de 6 a 12 mesos el període de durada de la “tarifa plana” i es redueix de 5 a 2 anys el requisit de no trobar-se prèviament d’alta a la Seguretat Social per a aquells treballadors que reprenguin la seva activitat per compte propi.
 • En el supòsit de pluriactivitat, la devolució de l’excés de cotització del treballador autònom es realitzarà d’ofici per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 • Els treballadors autònoms poden modificar la base de cotització fins a quatre vegades a l’any.
 • Es permeten fins a tres altes i tres baixes a l’any en el RETA amb efectes des del moment d’inici o de cessament de l’activitat, en lloc de mesos complets.
 • Es compatibilitza la pensió de jubilació i el treball autònom. Si s’acredita tenir contractat, almenys, a un treballador per compte aliè, la quantia de la pensió de jubilació compatible amb el treball autònom arribarà al 100%.
 • S’instaura una nova bonificació en la quota empresarial a la Seguretat Social del 100% durant un període de 12 mesos. Es donarà en el supòsit de contractació indefinida del cònjuge, ascendents o descendents del treballador autònom i altres parents per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau.
 • S’incrementa de 7 a 12 anys l’edat dels menors a càrrec que possibiliten l’accés a la bonificació del 100% de la quota d’autònoms per incidències comunes per un termini de fins a 12 mesos.
 • S’aplica una nova bonificació per a les treballadores autònomes que tornin a realitzar una activitat per compte propi en els 2 anys següents d’haver cessat les seves funcions per maternitat, adopció, guarda amb finalitat d’adopció, acolliment o tutela. La quota per incidències comunes quedarà fixada en 50 euros mensuals durant els 12 primers mesos (o del 80% en el cas que haguessin optat per una base superior a la mínima).
 • S’inclou l’accident in itinere dins el concepte “d’accident de treball”.
 • Es contemplen mesures de caràcter fiscal relacionades amb la deduïbilitat de les despeses en què incorren els autònoms.

També et pot interessar ...

autònoms mutualistes

Les alternatives dels autònoms al RETA

Els autònoms compten amb un sistema de Seguretat Social propi: el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA). Quan un treballador autònom inicia la seva activitat laboral ha de donar-se d’alta al RETA. Però alguns col·lectius poden escollir una alternativa: enginyers, arquitectes, arquitectes tècnics, gestors administratius, perits tècnics i enginyers tècnics industrials, metges, advocats, químics i procuradors. Aquests poden optar per cotitzar en una mutualitat.

Inversió rendible

On invertir actualment i que ens sigui rendible?

Moltes persones decideixen invertir en els mercats financers part dels seus estalvis per tal de treure’n rendibilitat, és a dir, un benefici econòmic. Però els mercats financers són inestables i la seva evolució canvia en funció de molts factors que, a la vegada, són molt diversos: des de la situació política i econòmica de cada país, a la psicologia i al comportament dels inversors, entre d’altres. Donats aquests canvis, han sorgit noves alternatives on invertir, diferents a les tradicionals i que, per molts, són encara desconegudes.

El supersònic Hyperloop

Viatges supersònics? Solien aparèixer als còmics i sèries de ciència ficció. Elon Musk, innovador i futurista, empresari fundador d’empreses tan disruptives com Paypal, Space X

El teletreball ha arribat per quedar-se: les empreses i treballadors/es prefereixen un model híbrid

Un any i mig després de l’inici de la pandèmia, el teletreball s’ha implementat com una mesura no només per la protecció que ofereix als treballadors i treballadores, sinó també pels beneficis que comporta el fet de poder treballar des de casa. L’any 2019, només un 4,8% dels espanyols treballa des de casa, xifra que va augmentar fins al 34% durant el confinament, i que s’ha estabilitzat des d’aleshores. El teletreball ha arribat per a quedar-se.