NOU BAREM DE VALORACIÓ DE DANYS PERSONALS EN ACCIDENTS DE CIRCULACIÓ

El dia 1 de Gener del 2016, ha entrat en vigor un nou sistema de valoració de danys i perjudicis causats a les persones en accidents de trànsit. La nova llei (35/2015) introdueix importants canvis, a un sistema ja vigent des de 1995, que al llarg d’aquests darrers 20 anys no ha sofert reformes significatives.

Es tracta d’un acord entre les associacions de víctimes d’accidents de trànsit i la representació de les entitats asseguradores, que ens situa propers a les reformes de la resta d’Europa.

LES NOVETATS MÉS DESTACABLES SÓN:

 • Es té en conta les noves estructures familiars que s’enquadren en cinc categories:

 

o Cònjuge, parella de fet o que la convivència s’hagi produït com a mínim un any abans de la mort o menys temps si té un fill en comú.

o Ascendents.

o Descendents

o Germans.

o Afins (convivència mínima de cinc anys immediatament anterior a la defunció i properes a parentiu o afectivitat.

 • S’ indemnitza als serveis de salut pública, les despeses derivades de nous perjudicis coberts, com ara cadires de rodes, adaptació a l’habitatge, vehicle, etc. i també pel que fa a les futures despeses mèdiques, com ara de rehabilitació, recanvi de pròtesis, etc.

 • Amb la finalitat que els ciutadans es conscienciïn de la importància de complir les normes de seguretat (posar-se el cinturó, casc, etc.), es preveu una reducció de la indemnització fins al 75% si s’acredita la culpa concurrent. Aquesta mesura es recull en les modificacions que també s’han realitzat a la llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles a motor.

 • Amb el nou barem, es preveu que les indemnitzacions s’elevin més del 15% com a mitjana. Pel que fa als grans lesionats, aquestes podran arribar a incrementar-se fins un 72% i en el cas de defunció fins a un 50%. En canvi hi ha un altre tipus de lesions, que per la seva naturalesa, poden veure disminuïda la quantia econòmica a percebre. És el cas, per exemple, de les «fuetades cervicals«.

ESTRUCTURA DEL BAREM:

Aquest nou Barem segueix distingint tres possibles situacions de les víctimes (defunció, lesions permanents i lesions temporals). A més a més estableix tres tipus de perjudicis personals:

 • Perjudici personal BÀSIC: És la part de la indemnització que, en funció del dany patit, és comú per a totes les víctimes. Vindrà determinada pel tipus de relació amb la víctima i altres factors com l’edat del mort o del beneficiari.

 • Perjudici personal PARTICULAR: Complementa les indemnitzacions bàsiques que corresponguessin en base a les circumstàncies particulars de cada perjudicat. Com a novetat, es preveu el cas que la víctima morta estigués embarassada i, com a conseqüència de l’accident, també hagués perdut el fetus.

 • Perjudici personal PATRIMONIAL: Està pensat per a aquelles persones que depenguin econòmicament de la víctima.

TRACTAMENT DELS DANYS:

A continuació concretem alguns supòsits:

 • En cas de mort, es compensarà a cada perjudicat amb una quantitat mínima de 400 €, sense necessitat de justificació. També es pagaran les despeses que comporti el trasllat del mort, enterrament, funeral i repatriació.

 • En lesions permanents (seqüeles), es reforça l’atenció al gran lesionat, indemnitzant els perjudicis i danys emergents relacionats amb les diferents partides de despeses assistencials futures. Per exemple, despeses previsibles de fins a 50.000 € per recanvi de pròtesi.

 • Lucre cessant (pèrdua de guany per part de la víctima). Es contemplen els ingressos nets de les víctimes, el treball no remunerat (com les tasques de la llar) i la pèrdua de capacitat de treball futura (de menors i estudiants). A més s’introdueix un coeficient específic per a cada perjudicat, que combina factors diversos com la durada del perjudici, el risc de mort i la deducció de les pensions públiques, entre d’altres.

 • Per a les lesions temporals, la nova Llei distingeix totes les despeses precises que genera la lesió, com per exemple, l’increment de costos de mobilitat del lesionat, desplaçaments dels familiars per atendre’l, despeses d’atenció a familiars menors o vulnerables, dels que s’ocupava el lesionat, etc.

A continuació, si ho desitja, pot consultar una sèrie d’exemples publicats recentment a la revista de la DGT (Direcció General de Trànsit), en la qual es mostren vuit casos amb les seves respectives indemnitzacions que correspondrien a les víctimes abans i ara amb el nou barem. EXEMPLES DGT

Amb la finalitat que vostè mateix pugui saber la indemnització que li correspondria rebre, a una víctima d’un accident de trànsit, s’ha creat una aplicació «calculadora d’indemnitzacions«, que ja es troba operativa per a ordinadors personals. L’accés és universal i gratuït, podent descarregar –se des de la botiga de google Chrome. L’enllaç és el següent: (calculadora d’indemnitzacions). Properament estarà disponible per a tauletes i mòbils.

Cal destacar que l’antic barem ha servit com a referència de jutges, magistrats, advocats, forenses, pèrits mèdics i companyies asseguradores, per atendre indemnitzacions fora de l’àmbit de sinistres d’automòbils. Ens referim, per exemple, als sinistres de Responsabilitat Civil. És d’esperar que el nou sistema segueixi sent un referent per atendre aquest altre tipus d’indemnitzacions.

Perquè el nou barem no quedi obsolet, es crearà una Comissió de seguiment que estarà formada a parts iguals per les Associacions de Víctimes d’Accidents de Trànsit i les companyies asseguradores. En un termini màxim de tres anys, aquesta Comissió haurà d’emetre un informe que inclogui tant un anàlisi com suggeriments de millora.

Aquestes mesures fomentaran una ràpida resolució dels conflictes, potenciant els acords extrajudicials. La part més negativa és que a mitjà termini pugui implicar un increment de primes d’assegurances que donin cobertura de Responsabilitat Civil dins de les seves garanties, perquè les asseguradores puguin fer front al previsible increment d’indemnitzacions.

També et pot interessar ...

Les pròtesis, les grans oblidades en les assegurances mèdiques

Tots hem sentit a parlar de pròtesis en algun moment. Alguns, potser, en tenim alguna o coneixem algú que en té. Siguin ortopèdiques, dentals o implants, les pròtesis acostumen a ser molt cares i, en moltes ocasions, requereixen una intervenció quirúrgica per tal d’implantar-les, així com d’un període de rehabilitació, d’acostumar-se a tenir-les i, sobretot, a utilitzar-les.

Trencant estereotips: Deu dones STEM de les que no hauràs sentit a parlar

Segons les dades proporcionades per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), el percentatge de dones que estudien carreres STEM (Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques) és del 29’49%. D’aquest percentatge el 57’37% correspon a carreres científiques mentre que, en els camps de la tecnologia, les enginyeries i les matemàtiques, les dones representen menys del 40% de l’alumnat. Aquestes xifres són alarmants i mostren la manca de referents femenins i, en definitiva, de reconeixement públic de la feina de la dona en els camps STEM. Només trencant amb aquests estereotips de gènere aconseguirem fomentar el seu interès per aquestes carreres i començar a esquerdar el sostre de vidre i causar un impacte rellevant en la bretxa de gènere.