SIALP: nou producte d’estalvi

L’any 2015 ha entrat en vigor una reforma fiscal que ha inclòs noves opcions per als estalviadors. Una d’aquestes opcions és un nou producte d’estalvi denominat Pla d’estalvi a llarg termini.

Els Plans d’estalvi a llarg termini són un nou producte o instrument d’estalvi, que es realitza entre el contribuent i l’entitat financera o asseguradora i està dirigit principalment a petits inversors.

Actualment existeixen dos tipus de plans d’estalvi a llarg termini:

• SIALP: són segurs Individuals de Vida / Estalvi a llarg termini.
• CIALP: són Comptes Individuals d’Estalvi a llarg termini.

Tots dos productes, tant els SIALP com els CIALP són productes d’estalvi que pretenen fomentar l’estalvi a llarg termini.

Els plans d’estalvi a llarg termini estableixen una exempció per als rendiments positius obtinguts en assegurances de vida i dipòsits bancaris, sempre que compleixin una sèrie de requisits.

Els SIALP són, per tant, una fórmula d’estalvi, és a dir, són plans d’estalvi que combinen seguretat, avantatges fiscals i una atractiva rendibilitat.

Els SIALP es troben regulats en la disposició addicional vintena sisena dels Plans d’Estalvi a llarg termini de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni.

Podem dir que les principals avantatges dels SIALP són:

• Una rendibilitat atractiva

• Liquiditat i seguretat

• Ofereixen cobertura en cas de defunció

• Avantatges fiscals

Si estàs interessat en aquest nou producte d’estalvi és important conèixer algunes de les principals característiques dels SIALP:

• L’obertura d’un Pla d’estalvi a llarg termini SIALP, es produeix en el moment en que es pagui el primer termini de la prima o primera aportació.

• Les aportacions anuals als plans estalvi a llarg termini no poden superar els 5.000 euros.

• Exempcions fiscals. Els rendiments derivats dels SIALP estan exempts d’IRPF, sempre que no es realitzi cap disposició en cinc anys des de la seva obertura. És a dir, els rendiments generats només estarà exempts de tributar si han transcorregut almenys 5 anys des de la primera aportació.

• En el cas d’incomplir el límit d’aportacions anuals es perd l’avantatge fiscal i l’entitat asseguradora ha d’efectuar una retenció fiscal corresponent sobre els rendiments del capital obtinguts des de l’obertura del pla.

• Podran retirar-se les aportacions en qualsevol moment però han de retirar-se en la seva totalitat, no és possible retirar-les parcialment. En el cas d’incompliment no estarà exempt de tributar en l’IRPF.

• Un pla d’estalvi per contribuent: només pot ser titular de forma simultània d’un pla d’estalvi a llarg termini.

• Garanteixen al contribuent la percepció al venciment del Pla d’estalvi d’almenys un 85% de les aportacions efectuades.

Si estàs buscant assessorament sobre la pensió de jubilació i el teu estalvi a llarg termini la Mútua dels Enginyers té un ampli servei de gestió patrimonial i previsió social.

També et pot interessar ...

Què és un PPA?

Actualment ja són moltes les persones que intenten estalviar tot el possible per a la seva jubilació. Hi ha diverses fórmules per estalviar per a

Canvis al Consorci

El consorci de compensació d’assegurances amplia la seva cobertura de riscos extraordinaris a automòbils assegurats només de responsabilitat civil. Tal com es notifica a la

assegurança de vida

L’assegurança de vida: una gran desconeguda

Encara que costi fer el pas i realitzar les gestions pertinents, tenir-ho tot ben cobert produeix una sensació de tranquil·litat i d’alleujament. I, tot i que puguem semblar fatalistes hem de ser conscients que, en qualsevol moment, la vida pot donar un tomb tot deixant al seu pas una situació compromesa per als nostres familiars.