Canvis al Consorci

El consorci de compensació d’assegurances amplia la seva cobertura de riscos extraordinaris a automòbils assegurats només de responsabilitat civil.

Tal com es notifica a la pàgina web del Consorci: A partir d’1 de juliol de 2016 les pòlisses d’assegurança de responsabilitat civil d’automòbils inclouran la cobertura pel Consorci de Compensació d’Assegurances dels danys materials al vehicle produïts per riscos extraordinaris esdevinguts a Espanya.

La modificació ve motivada a partir de la disposició final vuitena de la Llei 20/2015, del 14 de juliol, d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores on es va modificar l’article 7 del text refós de l’Estatut legal del Consorci de compensació d’Assegurances (CCS).

S’aplicarà en les noves pòlisses que es contractin i en les ja vigents, des de la seva pròxima renovació.
Aquesta incorporació es produirà en totes les pòlisses, independentment si aquestes tenen contractades garanties «de danys» (trencament de Llunes, Incendi, Robatori i Danys) o només la Responsabilitat Civil.

Els riscos extraordinaris que són indemnitzats pel CCS són:

a) Els següents fenòmens de la naturalesa: terratrèmols i sismes submarins; inundacions extraordinàries, incloses les produïdes per embats de mar; erupcions volcàniques; tempesta ciclònica atípica (incloent els vents extraordinaris de ratxes superiors a 120 km / h i els tornados); i caigudes de cossos siderals i aeròlits.

b) Els ocasionats violentament com a conseqüència de terrorisme, rebel•lió, sedició, motí i tumult popular.

c) Fets o actuacions de les Forces Armades o de les Forces i Cossos de Seguretat en temps de pau.

Per altra banda, el recàrrec aplicable en la prima a favor de CCS es redueix, en funció del tipus de vehicle, com es mostra a continuació:

• Turismes i vehicles comercials fins 3.500kg 2,10 € (abans 3,50 €)
• Camions 9,00 € (abans 17,60 €)
• Vehicles industrials 10,50 € (abans 14,60 €)
• Tractors i maquinària agrícola i forestal 5,50 € (abans 10 €)
• Autocars, òmnibus i troleibusos: 26,60 € (sense canvis)
• Remolcs i semiremolcs 5,20 € (abans 8,50 €)
• Ciclomotors, tricicles, motocarros i bicicletes de motor 0,30 € (abans 0,60 €)
• Motocicletes: 1,20 € (abans 2,30 €).

També et pot interessar ...

Els beneficis de tenir contractada una assegurança d’hospitalització

Quan hem de ser ingressats a l’hospital a causa d’un accident, una malaltia o un altre motiu, s’ha de fer front al problema de salut, però també al costos econòmics que comporta l’estància al centre sanitari. Comptar amb una assegurança d’hospitalització en aquests moments ajuda a cobrir despeses inesperades amb les que es troben molts pacients.