La importància d’emplenar correctamente un comunicat de sinistre d’automòbil

La Declaració Amistosa d’Accident o DAA, més comunament anomenada amb la seva forma castellana «parte» de sinistre, , és un document que s’ha d’emplenar pels conductors implicats en un accident de circulació. L’assegurador haurà de lliurar als seus assegurats exemplars d’aquest document, tal i com disposa la llei.

És important que la informació intruduïda a la declaració determini responsabilitat de forma clara i que estigui signada per ambdós implicats, perquè les asseguradores puguin arribar, segons els convenis estipulats, a un acord amistós que agilitzi les gestions de reparació dels danys materials ocasionats.

En el cas de discrepàncies pel que fa a la versió dels fets amb el conductor del vehícle contrari o si aquest es nega a identificar-se, sospita d’alcoholèmia o consum de drogues, no dubti en contactar amb la autoritat competent. També seria convenient que els avisi en el cas de que haguessin lesions greus, danys materials quantiosos o varis intervinents en el sinistre, perquè es personin en el lloc dels fets i realitzin el corresponent atestat.

Consells per emplenar la declaració de sinistre:

Indiqui la data de sinistre, hora, lloc d’ocurrència i si hi han testimonis dels fets. Marqui amb una X si hi han lesionats. Tot això es localitza a la part superior del document. En el cas de que s’hagin produït lesions, no deixi d’emplenar l’apartat 24, situat al revers.

Ompli les dades d’ambdós intervinents . Pari especial atenció a la columna central. Marqui amb una X la opció corresponent a les circunstàncies del sinistre. Fagi un croquis detallat de la posició dels vehícles, direcció dels mateixos i senyals de trànsit existents.

Marqui i detalli els danys dels vehícles, apartats 10 i 11.

El més important, si està d’acord amb tot el que s’ha informat a la declaració, ja pot signar-la i fer-la signar a l’altre conductor. Cada implicat, ha de quedar-se una còpia, per donar lliurament de la mateixa a les seves corresponents asseguradores. Un cop emplenat, no ha de fer cap modificació, per no alterar els convenis existents entre companyíes. El document deixaria de tenir validesa. Qualsevol anotació posterior a la signatura, pot fer-la al revers, als apartats habilitats.

RECOMANEM MANTENIR LA CALMA I NO ENTRAR EN CONFLICTE AMB L’ALTRE CONDUCTOR

També et pot interessar ...