L’alternativa al RETA dels autònoms

Els treballadors autònoms són persones físiques que desenvolupen la seva activitat econòmica de manera independent, directament i personalment. Són treballadors que treballen per compte propi. Els treballadors autònoms tenen el seu propi règim a la Seguretat Social. La definició de treballador autònom, segons la Seguretat Social, és la següent: «En aquest règim especial, s’entén com a treballador per compte propi o autònom la persona que realitza de manera habitual, personal i directa una activitat econòmica a títol lucratiu, sense estar subjecta a un contracte de treball i encara que recorri al servei remunerat d’altres persones, tant si és titular d’una empresa individual o familiar com si no».

Els principals avantatges del treballador autònom, segons el Centre d’Informació i Xarxa de Creació d’Empreses (CIRCE), són els següents:
• És una forma empresarial idònia per al funcionament d’empreses de mida molt reduïda.
• És la forma que menys gestions i tràmits exigeix per a la realització de l’activitat, ja que no s’ha de fer cap tràmit d’adquisició de la personalitat jurídica.
• Aquesta forma pot resultar més econòmica, atès que no crea persona jurídica diferent de l’empresari mateix.

El Règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms es coneix també com a RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms).
Una de les peculiaritats del RETA és que no tots els professionals estan obligats a triar únicament aquest sistema. Alguns professionals col·legiats poden desenvolupar la seva activitat econòmica de manera independent al RETA i escollir entre ser mutualistes o autònoms. És a dir, alguns professionals vinculats a col·legis professionals poden optar per l’alternativa al RETA que ofereixen algunes mutualitats.

La Mútua dels Enginyers és una mutualitat que ofereix un sistema alternatiu al RETA per a tots els enginyers industrials col·legiats. Els requisits per optar per la mutualitat com a alternativa al RETA són els següents:
− Ser enginyer industrial.
− Estar adscrit a un col·legi oficial d’enginyeria industrial.
− Treballar com a enginyer industrial.

Quins són els avantatges principals que ofereix La Mútua dels Enginyers en la seva alternativa al RETA? Els principals beneficis i avantatges són els següents:
− El cost de les cobertures seleccionades representa una quota reduïda comparada amb l’afiliació a la Seguretat Social.
− Amb l’afiliació a la mutualitat, els professionals que cotitzen en el Règim General de la Seguretat Social eviten cotitzar a fons perdut, ja que aquesta administració té unes prestacions màximes establertes, que podrien superar fàcilment cotitzant als dos règims de la Seguretat Social.
− En cas de jubilació per compte d’altri, si es va optar pel règim d’autònoms cal donar-se de baixa d’aquest règim i, per tant, de l’exercici lliure, per poder sol·licitar la prestació de jubilació de la Seguretat Social. Si es va optar per la mutualitat, es pot exercir lliurement la professió, i mantenir la cotització a la mutualitat i sol·licitar la pensió pública, ja que es tracta de sistemes de previsió independents.
− En utilitzar un sistema de capitalització individual, el mutualista obtindrà en el moment de jubilar-se un capital d’acord amb les aportacions que hagi satisfet independentment del temps que hagi estat en el sistema alternatiu.
− A partir de les cobertures mínimes establertes, el mutualista podrà ampliar només les prestacions que vegi més interessants, en lloc d’ampliar-les totes, com en el sistema públic.
− En general, només hi ha sis mesos de carència, al contrari del cas del sistema públic, que exigeix per a certes prestacions períodes bastant més llargs.
− Consolidació dels drets adquirits per jubilació: si la defunció del mutualista té lloc abans de començar a cobrar aquesta prestació, les aportacions i els beneficis passen als beneficiaris.
− Els beneficiaris es poden triar lliurement, excepte en el cas d’orfandat, en què els beneficiaris són els propis fills.
− La gestió de l’entitat es duu a terme de manera privada i com a representació de les directrius dels mutualistes mateixos, representats pel seu òrgan de control.

A la pàgina web de La Mútua dels Enginyers es detallen totes les preguntes, amb les seves respostes, que poden sorgir al voltant de l’alternativa als autònoms que s’ofereix.

També et pot interessar ...

El supersònic Hyperloop

Viatges supersònics? Solien aparèixer als còmics i sèries de ciència ficció. Elon Musk, innovador i futurista, empresari fundador d’empreses tan disruptives com Paypal, Space X

James Watt: la màquina de vapor

T’has preguntat qui va inventar la màquina de vapor? La primera màquina de vapor va ser desenvolupada en 1633. S’atribueix la seva creació a Eduard