Responsabilitat Civil de directors i administradors (D & O)

Els administradors i els alts càrrecs de les empreses poden incórrer en importants responsabilitats a causa de la presa de les seves decisions.

A més, ja siguin aquests una petita, mitjana o gran empresa estan exposats normalment als mateixos riscos que els de qualsevol multinacional. Això es deu al fet que el règim de responsabilitat que se’ls aplica és el mateix.

Per això és necessari contractar una assegurança de responsabilitat civil per a administradors i directius. L’objectiu principal de l’assegurança d’Administradors i directius és salvaguardar el patrimoni personal de l’Administrador i directiu, per poder fer front, entre d’altres, a despeses de defensa, fiances i indemnitzacions.

D’aquesta manera es pot protegir el patrimoni personal del director d’una entitat participada, de les societats filials creades i adquirides durant el període d’assegurança, dels administradors independents i fins i tot del secretari i vicesecretari no consellers davant possibles reclamacions, assumint les despeses de defensa i indemnitzacions necessàries.

Qui pot contractar l’assegurança d’Administradors i Directius?
• Societats: petites i mitjanes empreses (PIMES), Grans empreses, multinacionals, entitats sense ànim de lucre, cooperatives, associacions, fundacions, mútues.
• Entitats públiques, Ajuntaments, Comunitats autònomes: segur per a autoritats i personal de l’Administració.
• Administradors i directius independents: per cobrir la responsabilitat dels administradors i / o consellers que aquests puguin tenir, per la seva gestió dins de totes les societats en què tingui el càrrec.

Quines són les cobertures d’una assegurança de responsabilitat civil per a administradors i directius?
Les cobertures bàsiques que sol incloure una assegurança de responsabilitat civil per a administradors i directius són:
• Responsabilitat Civil Personal dels assegurats, per protegir el seu patrimoni personal davant de reclamacions incloses en la seva pòlissa.
• Reemborsament a la societat assegurada, si per una reclamació inclosa a la pòlissa, aquesta s’ha fet càrrec de la indemnització en nom de l’assegurat.

A més de les cobertures bàsiques anteriorment citades, les assegurances de responsabilitat civil poden comptar amb cobertures addicionals, com poden ser:
Cobertura per als béns del seu entorn: és a dir, per als béns del cònjuge o de la parella de fet i béns hereditaris, d’hereus i representants legals.
Cobertura per figures empresarials: com per exemple, el director d’una entitat participativa, societats filials creades i adquirides durant el període d’assegurança, indemnització extra per a administradors independents, i secretari i vicesecretari no consellers.
Cobertures més enllà del venciment de la pòlissa: pot declarar un sinistre fins a 12 mesos més tard del venciment de la pòlissa si aquest va succeir durant el seu vigència i fins i tot podrà declarar-fins a 72 mesos més tard, en cas de jubilació durant la vigència de la pòlissa.
Altres cobertures com poden ser: reclamacions per pràctiques d’ocupació (mobbing, acomiadament, assetjament, discriminació, etc.), contaminació i fiances civils.

La Mútua d’Enginyers de Catalunya compta amb una solució especialitzada de responsabilitat civil dels administradors.

També et pot interessar ...

Cada vegada més empreses opten per implementar plans de previsió social a favor dels seus equips

La pandèmia causada per la COVID-19 ha posat de manifest la necessitat de ser responsables socialment, així com cuidar el nostre entorn més proper per a protegir-lo. Les empreses també s’han adonat d’aquesta necessitat i volen cuidar als seus equips de persones ara més que mai, de manera que són cada vegada més les companyies que han decidit començar a implementar programes de previsió social empresarial.

La història del cub de Rubik

Mentre que al continent americà Larry Nichols i Frank Fox van començar a desenvolupar cada un pel seu compte dos trencaclosques compostos per peces rotables,