Més ens val ser RESPONSABLES II

L’assegurança de responsabilitat civil

Sabies que un nen està assegurat tot el dia?

Totes aquestes assegurances són de responsabilitat civil, però són obligatòries? Les assegurances obligatòries són aquelles la contractació de les quals la imposa la normativa vigent en cada moment. És el cas de, per exemple, l’assegurança de circulació de vehicles, que tots coneixem, l’assegurança de responsabilitat civil d’embarcacions d’esbarjo o l’assegurança obligatòria de viatgers. També existeix una assegurança de responsabilitat civil de gossos de raça perillosa i una assegurança de responsabilitat civil de caçadors.

Per tant, quan el desenvolupament d’una activitat comporta un risc que cal que es cobreixi en benefici de la societat, el govern (tant el central com l’autonòmic i el local) sol regular l’obligatorietat de contractar una assegurança de responsabilitat civil.

La Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions disposa d’un registre públic d’assegurances obligatòries (RSO), que es pot consultar a l’enllaç següent. Actualment, el registre es troba en fase de desenvolupament, ja que la normativa legal que el regula és de finals del 2015.

https://www.consorseguros.es/web/registro-seguros/

Si ens centrem en les assegurances de responsabilitat civil, podem dir que formen part de les assegurances patrimonials, les quals tenen la finalitat de protegir els danys materials i les pèrdues de patrimoni que pugui patir la persona assegurada.

L’asseguradora assumeix el pagament de les indemnitzacions la responsabilitat de les quals sigui de l’assegurat conforme al dret, pels danys i els perjudicis ocasionats a un tercer i per fets derivats del risc especificat a la pòlissa.

A més, es tracta de l’assegurança «a primer risc» per excel•lència, ja que, en cas de sinistre, el valor econòmic de les pèrdues patides pel perjudicat no es pot determinar abans que aquest s’hagi produït.

A l’enllaç següent podràs ampliar els conceptes fonamentals de l’assegurança de responsabilitat civil, els límits que s’estableixen per definir-ne l’àmbit de cobertura i les delimitacions temporals i geogràfiques existents.

Més ens val ser RESPONSABLES-CO.pdf

Modalitats d’assegurances de responsabilitat civil

Per a una millor comprensió, en podem distingir diversos àmbits:

  • RC privada
  • RC en activitats empresarials
  • RC profesional

A l’enllaç següent podràs ampliar la informació de les modalitats més habituals:

Més ens val ser RESPONSABLES-MO.pdf

La complexitat en alguns d’aquests riscos comporta un assessorament professional i personalitzat per a cada cas. Una gestió de riscos adequada contribueix a l’increment de la competitivitat en qualsevol activitat empresarial o professional.

Des del Departament de Sinistres, vetllem per una aplicació correcta de les garanties contractades en el cas que es presenti una situació desafortunada en què aquest tipus d’assegurança hagi d’actuar.

Per desgràcia, som poc conscients de les conseqüències que té no estar coberts davant d’aquests fets. Esperem que, després d’aquesta lectura, ho siguem una mica més.

També et pot interessar ...

Congressos d’enginyeria el 2015

L’organització d’un congrés no és una tasca fàcil, però no només en el sentit administratiu sinó també per l’àmbit protocol•lari del mateix. Actualment es realitzen

Realment és necessari fer testament?

Des del punt de vista legal no és cap obligació atorgar testament. La llei ja estableix quins han de ser els hereus en el cas que no hi hagi testament, a més, atorgar testament no aporta cap avantatge fiscal respecte a no fer-ho. Per tant es pot pensar que és un tràmit prescindible, que no aporta cap valor.

Enginyers sense fronteres

Actualment hi ha associacions sense ànim de lucre centrades en la cooperació per al desenvolupament per tal de garantir l’accés universal a serveis bàsics per