Buscar

Assegura el que té més valor

La dependència és la necessitat d’ajuda que té una persona per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària, derivada de l’edat, la malaltia i/o la discapacitat, i lligada a la falta o a la pèrdua d’autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial.

El 31 de març del 2019 hi havia 170.555 persones a Catalunya que tenien reconegut el dret a la prestació de dependència, segons dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. D’aquest total, 43.267 persones tenen el grau 1 de dependència, 72.597 el grau 2 i 54.691 el grau 3. A aquestes xifres se suma que en el primer trimestre d’aquest any, s’han registrat 8.365 sol·licituds inicials de valoració del grau de dependència i 11.199 peticions de revisió de la valoració.

Graus de dependència

Segons la necessitat d’ajuda que té una persona per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària, a partir del barem de valoració de la dependència (BVD) s’estableixen tres graus de dependència:

  • Grau I: Es considera que una persona té un grau de dependència moderada quan necessita ajuda per realitzar diverses activitats bàsiques de la vida diària, almenys una vegada al dia, o té necessitats d’ajuda intermitent o limitada per a la seva autonomia personal.
  • Grau II: Es considera que una persona té un grau de dependència severa quan necessita ajuda per a diverses activitats bàsiques de la vida diària dues o tres vegades al dia, però no requereix la presència permanent d’una persona cuidadora o té necessitats d’ajuda extensa per a la seva autonomia personal.
  • Grau III: Es considera que una persona té una gran dependència quan necessita ajuda per realitzar diverses activitats bàsiques de la vida diària unes quantes vegades al dia i, per la seva pèrdua total d’autonomia mental i/o física, necessita la presència indispensable i contínua d’una altra persona per tal que l’ajudi en la seva autonomia personal.
Existeixen tres graus de dependencia, valorats de menys a més atenció.

El procés per obtenir una ajuda

El procés perquè a una persona li sigui reconeguda la dependència i se li assigni una prestació és llarg. En primer lloc hi ha un termini mitjà de tres mesos perquè el sol·licitant entri a la primera fase del circuit assistencial, és a dir, la primera valoració on un/a assistent social determina quin és el nivell de dependència de la persona. Un cop ha finalitzat aquest procés, durant els propers sis mesos s’obtindrà el programa individualitzat d’atenció (PIA), en el qual es recull el recurs assistencial més adequat per a cada dependent, el ventall d’opcions va des d’un centre de dia fins a una plaça residencial o un cuidador no professional.

En els casos de persones amb una dependència de grau 3, només hi ha dues possibles opcions perquè tingui una bona qualitat de vida: tenir un/a cuidador/a a casa durant les 24 hores del dia els 7 dies de la setmana o passar a viure a una residència. El cost econòmic de la primera opció variarà depenent de les condicions salarials acordades. Del que sí tenim dades és de la segona opció. Catalunya és la tercera comunitat amb menys places de residències públiques, per darrera de Cantàbria i el País Valencià. Representen tan sols el 20% del total. I a més, el 80% de places privades per a l’atenció de gent gran són de les més cares de l’Estat. Una residència de mitjana costa 2.013,94 euros per persona (amb IVA inclòs). Uns costos molt elevats per persones que tenen una pensió de 1.000 euros o menys al mes (la pensió mitjana a Catalunya el 2018 va ser de 1.008 euros el 2018, segons les dades publicades per l’Idescat).

Això, desemboca a què en molts casos s’opti per quedar-se a casa a causa de la dificultat en poder assumir els costos que suposa una residència privada i són els propis familiars de la persona depenent qui es fan càrrec de la seva cura i d’ajudar-lo en el seu dia a dia.

Assegurança per dependència severa i assegurança per gran dependència

Per evitar que els familiars hagin d’assumir aquest rol, La Mútua dels Enginyers ofereix una assegurança per dependència severa adreçada a les persones amb una dependència de grau 2. Aquesta assegurança que consisteix en l’abonament d’una renda mensual temporal amb una durada de 60 mensualitats en cas que la persona assegurada es trobi en situació de dependència severa. Podeu fer una simulació de primes aquí.

Per a casos de gran dependència, és a dir, corresponent a una dependència de grau 3, oferim una altra assegurança que consisteix en el pagament d’una renda mensual vitalícia en cas que la persona assegurada quedi en situació de dependència, física o psíquica. En aquest enllaç, podeu fer una simulació de primes.

També et pot interessar ...

El poder del Big Data

En primer lloc, què és el Big Data? En termes generals ho podríem definir com la tendència en l’avanç de la tecnologia, cap a un

Quin és el mètode més eficient per treure rendiment als meus estalvis?

Estalviar és difícil, ja que ens suposa tenir una quantitat de diners apartada i immòbil que només creix amb les nostres pròpies aportacions. Invertir els nostres estalvis tampoc és fàcil, ja que ens genera incertesa, pensem que no és una activitat per a nosaltres, etcètera. A La Mútua dels Enginyers volem ajudar-te a perdre la por a la inversió, així com a estalviar i a treure el màxim partir als teus diners.

Congressos per a enginyers 2016

Els congressos són esdeveniments que es converteixen en el termòmetre de l’evolució d’un sector econòmic concret. A més, els congressos són un lloc ideal perquè