testament

Les repercussions de no fer testament

No és necessari comptar amb un gran patrimoni per planificar una herència. A l’àmbit professional i al personal, cal estructurar la successió. Al final, es tracta de fer els deures i d’evitar conflictes familiars i situacions desagradables. Una mala planificació successòria pot fins i tot trencar la convivència amb els nostres éssers més estimats. L’objectiu final és que tota la família torni a reunir-se a la taula el següent Nadal.

L’assessorament en matèria de planificació successòria és molt important a l’hora d’estalviarnos situacions incòmodes a través de bons consells. De fet, el primer que cal tenir en compte abans de plantejar una successió és planificar-la amb temps, evitant les presses. És necessari observar tots els possibles escenaris a la teva empresa, o a la teva família, tinguin les característiques i dimensions que siguin. En segon lloc, cal preveure les conseqüències econòmiques.

 

Planificar i calcular els possibles costos

Segons les dades del Consejo General del Notariado, a Espanya es renuncia a un 10% de les herències perquè s’han de pagar molts impostos. Això vol dir que cal calcular si és millor realitzar donacions en vida o deixar-les en testament. Cal tenir present, també, quan haurem d’abonar els impostos. En principi, haurem de tenir en compte:

  • L’impost de Successions i Donacions, que varia en funció de la Comunitat Autònoma on es resideix (en algunes l’exempció és gairebé del 100%).
  • L’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), més conegut com la plusvàlua municipal. Grava l’increment de valor que experimenten uns terrenys en cas de venda. En aquest cas, l’assessorament és especialment rellevant, perquè una sentència del Tribunal Constitucional de 2018 va establir que no cal pagar aquest impost en cas que no hi hagi augment del valor del terreny.
  • L’IRPF, en el cas d’una donació en vida. Si transmetem a un fill qualsevol actiu, per exemple, haurem de reflectir en la declaració de la Renda la diferència entre el valor de compra i el valor atribuït en la donació. Aquesta diferència tributa com a guany patrimonial si el valor atribuït en la donació és major al valor d’adquisició per part de donant.

Així, després de prendre’ns el nostre temps per a planificar i calcular els possibles costos econòmics de la successió, és aconsellable elaborar un inventari dels actius i béns immobles (així ho recomana el diari d’informació econòmica Cinco Días), per organitzar el patrimoni en qüestió.

Una vegada realitzats aquests tres passos previs, ja podem fer testament. Una cosa tan senzilla com anar al notari, pot evitar molts problemes. És una decisió que tots demorem de forma inconscient, però que cal prendre. I per destacar la importància de fer testament, res millor que un exemple: si la teva parella mor i era propietària d’una empresa, aquesta pot passar a mans dels teus fills, en cas de no haver fet testament. El mateix exemple serveix per al pis habitual on vius. Podria donar-se la situació que els teus fills poguessin treure’t de la teva llar.

Les conseqüències de no fer testament no acaben aquí. Si pel que sigui, no sorgeixen familiars acreditats, l’herència intestada pot acabar traspassada a l’administració pública competent.

Pacte successori i protocol familiar

Llavors, amb fer el testament, ja és suficient? A partir d’aquí cal tenir en compte altres eines que poden complementar i enriquir un pla de successió. Una d’aquestes figures legals és el pacte successori, que assegura la tranquil·litat de tots els actors d’una herència. Augmenta el nivell de transparència i s’eviten aquestes sorpreses després de la defunció del causant i d’obrir el testament. Amb tot, cal tenir en compte que el pacte successori és irrevocable de forma unilateral, a diferència del testament, encara que, si les dues parts estan d’acord, sí que es pot revocar.

Tant el pacte successori com el protocol familiar són instruments que solen utilitzar-se en herències d’empreses familiars. Aquesta última figura, el protocol familiar, pot regular el traspàs dels actius i béns empresarials a la següent generació, però es destina especialment a fixar pautes en el funcionament de l’empresa a curt, mitjà i llarg termini. Per exemple, determina si els fills dels accionistes poden accedir a càrrecs en els òrgans de govern de la companyia o si han de recloure’s en el consell d’administració. Es tracta d’una eina útil en successions a partir de la segona generació empresarial, quan els néts del fundador aspiren a la gestió de l’empresa.

Com ja hem vist, l’orientació professional és clau per a una bona planificació. Per fer-ho tot més suportable i més fàcil. La Mútua realitza tota mena de seminaris i cursos especialitzats per ajudar en la presa de decisions.

Grup La Mútua dels Enginyers acompanya els seus mutualistes durant totes les etapes de la seva vida, oferint assessorament i solucions per a protegir-lo a ell i als seus. També contribueix a superar reptes del món empresarial, aportant tranquil·litat i enfortint amb solvència el prestigi dels seus clients assegurats.

També et pot interessar ...

Diferències entre precisió i exactitud

Signifiquen el mateix els conceptes d’exactitud i precisió? Segons les definicions de la RAE: Precisió: Del llat. praecisio, -ōnis ‘corte’, ‘concisió’. 1. f. Qualitat de