Buscar

Declaració de la Renda

La declaració de la renda o de l’IRPF és el moment estel·lar de l’any en el qual tots els ciutadans es preocupen per les seves obligacions fiscals. La primera pregunta que sorgeix a un contribuent és: quin és el calendari de la Renda 2015? El 6 d’abril s’inicia la campanya de la Renda 2015. A partir d’aquest dia els contribuents poden sol·licitar, modificar i confirmar el seu esborrany. El 30 de juny del 2015 és l’últim dia de la campanya de la Renda 2015. Aquest dia és l’última possibilitat per complir amb les obligacions tributàries de les renda de l’any passat. Els principals dies importants en la campanya de la Renda 2015 són els següents:

• Sol·licitud i confirmació de l’esborrany de la renda. Del 6 d’abril al 30 de juny.
• Presentació de l’IRPF per via electrònica a través d’internet. Del 6 d’abril al 30 de juny.
• Presentació de la declaració per altres mitjans. Del 10 de maig al 30 de juny.
• Presentació en cas de domiciliació bancària. Del 6 d’abril al 25 de juny.
• Petició de cita prèvia amb Hisenda per a la confecció de l’IRPF. Del 10 de maig al 30 de juny.

L’altra qüestió que tots els anys es planteja és: qui està obligat a fer la declaració de la Renda? Els contribuents amb rendiments íntegres del treball que no superin els 22.000 euros, amb caràcter general. Els contribuents amb rendiments íntegres de treball que no superin els 12.000 euros quan els rendiments del treball procedeixin de més d’un pagador, quan es percebin pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exemptes, quan el pagador dels rendiments del treball no estigui obligat a retenir, o quan es percebin rendiments íntegres del treball subjectes a tipus fix de retenció.

Una de les novetats d’aquest any és que l’Agència Tributària estrena un nou sistema anomenat «Renda Web«. Aquest nou programa de gestió substitueix a l’esborrany de la renda i converteix el conegut programa PADRE en una eina residual. Aquest nou programa s’adapta a qualsevol dispositiu mòbil, és un servei més interactiu, no requereix del programari JAVA, permet iniciar el procés en un dispositiu i finalitzar-lo en un altre de diferent, i no requereix instal·lar el programa PADRE.

Les principals despeses deduïbles que es poden oblidar en fer la declaració de la Renda són:

• Adquisició d’habitatge (Caselles 614 i 618).
• Lloguer d’habitatge (Casella 634).
• Inversió en noves empreses (casella 494).
• Donacions (Caselles 636-639).
• Pensió compensatòria en el divorci (Casella 419).
• Rendiments del treball (casella 584).
• Despeses escolars i de formació.
• Despeses de guarderia.
• Maternitat.
• Rehabilitació d’habitatge (Casillas 618-621).
• Aturats.

Part de les despeses deduïbles només són aplicables en determinades comunitats autònomes. Cada comunitat autònoma pot tenir alguns avantatges fiscals només aplicables als residents fiscals al seu territori. És important tenir en compte que en la declaració de la Renda 2015 hi han deduccions estatals i autonòmiques.

Què passa si ja he confirmat el meu esborrany de la declaració de la Renda i se m’ha oblidat completar alguna casella com una despesa deduïble o, per exemple, no vaig incloure alguna subvenció com el Pla PIVE?

En aquest cas el primer pas és entrar a la seu electrònica de l’AEAT per comprovar l’estat de la declaració de la Renda. Si fem aquest primer pas el més probable és que la declaració estigui en procés de tramitació pel que haurem de presentar una declaració complementària o rectificativa amb els canvis. En el cas que encara no s’estigui tramitant podem tornar a presentar una nova declaració.

Per presentar la declaració de la Renda 2015 per Internet és necessari accedir a la web de l’Agència Tributària i realitzar la seva tramitació on-line a través del nou sistema anomenat Renda web:https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Renta.shtml

Les principals novetats de la Renda 2015 afecten els següents aspectes de la declaració:
• Rendes exemptes
• Contribuents
• Individualització de rendes i imputació temporal
• Rendiments del treball
• Rendiments de capital immobiliari
• Rendiments de capital mobiliari
• Rendiments d’activitats econòmiques
• Guanys i pèrdues patrimonials
• Classes de renda i integració i compensació de rendes
• Reduccions en base imposable
• Mínim personal i familiar
• Tipus i escales de gravamen
• Quotes de l’impost
• Deduccions
• Nous impostos negatius per família nombrosa, per ascendent amb dos fills o persones amb discapacitat a càrrec
• Règims especials
• Gestió de l’impost
• Pagaments a compte.

Entre aquestes novetats destaquen les següents:

• Nous tipus d’IRPF: des del tipus mínim del 19,5% per a les rendes inferiors a 12.450 euros fins el marginal de l’46% per a les rendes que superin els 60.000 euros anuals.
• Noves deduccions a les famílies nombroses, per a les de categoria especial i als contribuents amb ascendents o descendents dependents que se sumen al que ja es concedien a les mares treballadores amb fills de menys de tres anys. Aquests ajuts, que són acumulables, consisteixen en una deducció de 1.200 euros sobre la quota a pagar.
• Noves caselles a la declaració de la Renda 2015: guanys patrimonials per canvi de residència fora del territori espanyol (Exit Tax) i els guanys patrimonials exemptes per reinversió en rendes vitalícies.
• Compensació de rendiments de capital: s’introdueix la possibilitat de compensar els rendiments del capital mobiliari, integrants a la part de l’estalvi de la base imposable, amb els guanys i pèrdues patrimonials per transmissió d’elements patrimonials.

A l’hora de preparar, realitzar i tramitar la declaració de la renda és recomanable llegir i revisar el manual de la Renda 2015. L’Agència Tributària ofereix un servei d’assessorament i tramitació presencial. Per aquest servei cal sol·licitar cita prèvia, que es pot sol·licitar a Internet a través de la pàgina de l’Agència Tributària. Els contribuents que poden accedir a aquest servei han de complir els requisits següents:
• No tenir rendes del treball superiors a 65.000 euros.
• No tenir rendes del capital mobiliari superiors a 15.000 euros.
• No exercir activitats econòmiques en règim d’estimació directa.
• No haver realitzat més de dues transmissions patrimonials.
• No tenir més d’un immoble arrendat.
• No tenir rendes derivades de règims especials, llevat imputacions de rendes immobiliàries.
• No es confeccionaran declaracions complementàries d’anys anteriors.

A més, sempre és recomanable comptar amb l’assessorament especialitzat d’un assessor fiscal quan la nostra declaració tingui un mínim de complexitat en la seva gestió.

També et pot interessar ...

estudiar enginyeria industrial

Per què estudiar enginyeria industrial

És possible que tinguis clar que faràs una enginyeria, però encara no t’has decidit per una en concret. T’expliquem per què val la pena estudiar enginyeria industrial.

James Watt: la màquina de vapor

T’has preguntat qui va inventar la màquina de vapor? La primera màquina de vapor va ser desenvolupada en 1633. S’atribueix la seva creació a Eduard