Buscar

Les societats professionals i les assegurances de responsabilitat civil

 

Què són les societats professionals? Les societats professionals són aquelles que es creen amb l’objecte de prestar serveis professionals per als quals es necessiten una titulació universitària oficial o una titulació professional per a l’exercici i sigui necessari acreditar una titulació universitària oficial i la seva inscripció en el corresponent Col•legi Professional.

L’explicació a la situació actual es recull molt bé en l’exposició de motius de la Llei 2/2007 de 15 de març de Societats Professionals,

«L’evolució de les activitats professionals ha donat lloc al fet que l’actuació aïllada del professional es vegi substituïda per una tasca d’equip que té el seu origen en la creixent complexitat d’aquestes activitats i en els avantatges que deriven de l’especialització i divisió del treball.
Així, les organitzacions col•lectives que operen en l’àmbit dels serveis professionals han anat adquirint una creixent difusió, escala i complexitat, amb acusada tendència en temps recents a organitzar l’exercici de les professions col•legiades per mitjà de societats. «

Aquesta llei es va modificar a través de la Llei 25/2009, de 22 de desembre:
En concret:
Article 4 Composició
1. Són socis professionals:
a) Les persones físiques que reuneixin els requisits exigits per a l’exercici de l’activitat professional que constitueix l’objecte social i que l’exerceixin en el si de la mateixa.
b) Les societats professionals degudament inscrites en els respectius col•legis professionals que, constituïdes d’acord amb el que disposa aquesta Llei, participin en una altra societat professional.
2. Com a mínim, la majoria del capital i dels drets de vot, o la majoria del patrimoni social i del nombre de socis en les societats no capitalistes, hauran de pertànyer a socis professionals.
3 Igualment hauran de ser socis professionals com a mínim la meitat més un dels membres dels òrgans d’administració, si escau, de les Societats Professionals. Si l’òrgan d’administració és unipersonal, o si hi ha consellers delegats, aquestes funcions hauran de ser exercides necessàriament per un soci professional. En tot cas, les decisions dels òrgans d’administració col•legiats requeriran el vot favorable de la majoria de socis professionals, amb independència del nombre de membres concurrents.
4. No poden ser socis professionals les persones en les que concorri causa d’incompatibilitat per a l’exercici de la professió o professions que constitueixin l’objecte social, ni aquelles que es trobin inhabilitades per a aquest exercici en virtut de resolució judicial o corporativa.

5. Aquests requisits s’han de complir al llarg de tota la vida de la Societat Professional, constitueix causa de dissolució obligatòria el seu incompliment sobrevingut, tret que la situació es regularitzi en el termini màxim de sis mesos comptats des del moment en què es va produir l’incompliment.
6. Els socis professionals únicament poden atorgar la seva representació a altres socis professionals per actuar en el si dels òrgans socials.
Així, les principals característiques de les societats professionals són:

• Té per objecte l’exercici en comú d’una activitat professional.
• Requereix titulació universitària i inscripció en el corresponent Col•legi Professional.
• Els drets i obligacions de l’activitat: s’atribueixen a la societat.
• La societat és la titular de la relació jurídica amb el client.
• Hi ha la possibilitat de socis professionals i no professionals.
• Més de la meitat del capital han de pertànyer a socis professionals.
• Més de la meitat dels membres dels òrgans d’administració han de ser socis professionals.
• Prohibició de ser soci: inhabilitats per a l’exercici de la professió i aquells en què concorri causa d’incompatibilitat.

Un punt molt important a tenir en compte és l’assegurament i la gestió de riscos en les societats professionals. La responsabilitat professional pot exigir tant a l’empresa com a tots els professionals que presten els seus serveis o participin en un treball o projecte determinat. Amb caràcter general, les reclamacions es dirigeixen indiscriminadament davant de tots els components de l’equip, servei o projecte realitzat. Podem resumir en l’àmbit de la responsabilitat en les societats professionals:
• Pel que fa a la responsabilitat disciplinària tant els professionals de la Societat Professional com la pròpia societat professional han de desenvolupar l’activitat d’acord amb el règim deontològic disciplinari propi de l’activitat professional.
• Pel que fa a la responsabilitat patrimonial per al principi general: dels deutes socials respongui la societat. Els socis respondran segons la concreta «forma social». L’excepció: dels deutes socials que es derivin dels actes professionals respondran solidàriament: la Societat Professional i el professional que hagi actuat, sigui o no socis.
• Obligació d’estipular una assegurança per a la Societat Professional que cobreixi la responsabilitat de l’exercici professional. En l’escriptura de constitució haurà ressenyar la companyia asseguradora i el número de pòlissa.

La Divisió Empreses i Col•lectius de la Mútua d’Enginyers compta amb el suport de les companyies d’assegurances més sòlides i ofereix assessorament professional exclusiu sobre tots aquells assegurances relacionades amb les Societats Professionals, de manera que pugui trobar la cobertura idònia per a cada tipus de risc amb les condicions més favorables.

També et pot interessar ...

Els beneficis de tenir contractada una assegurança d’hospitalització

Quan hem de ser ingressats a l’hospital a causa d’un accident, una malaltia o un altre motiu, s’ha de fer front al problema de salut, però també al costos econòmics que comporta l’estància al centre sanitari. Comptar amb una assegurança d’hospitalització en aquests moments ajuda a cobrir despeses inesperades amb les que es troben molts pacients.