Què cobreix una assegurança de responsabilitat civil professional?

Cada vegada som més conscients que vivim en una societat que cada vegada està més tecnificada, més complexa. Els nivells de seguretat augmenten així com les responsabilitats en certs sectors professionals. Tot això obliga a una adaptació per part de les assegurances i una posada al dia de les cobertures perquè responguin a aquestes necessitats que exigeix tant la societat com l’administració.

A més com sabem les possibilitats i la consciència de reclamació estan a l’ordre del dia ia l’abast de tothom.

En primer lloc definirem en què consisteix la responsabilitat civil professional. En termes generals és la que correspon a una persona pels danys causats a un tercer com a conseqüència d’una acció o d’una omissió culposa o negligent derivat de la prestació d’un servei propi de l’exercici de la seva activitat professional (art. 1.902 C.C.).

¿Què ha de cobrir una assegurança de responsabilitat civil professional?

La cobertura de l’assegurança cobreix la responsabilitat civil de l’assegurat en raó de:
– Negligència o omissió professional.
– Actes Professionals Incorrectes.
– Etc …

L’asseguradora ha de garantir el pagament de les indemnitzacions en què l’assegurat pugui resultar civilment responsable, d’acord amb la llei, per danys corporals i materials, així com pels perjudicis que de l’anterior es derivin.

Ha d’incloure també pels danys patrimonials primaris ocasionats involuntàriament a tercers com a conseqüència d’actes negligents, errors o omissions professionals que es derivin de l’exercici de la professió, tal com ho reguli la llei i les altres disposicions legals posteriors, com també per la jurisprudència establerta per aquest efecte.

A més l’asseguradora ampliarà la cobertura a les despeses de defensa i constitució de fiances en causes penals, quan la responsabilitat civil estigui emparada per la pòlissa.

Per tant les principals cobertures d’una assegurança de responsabilitat civil han d’incloure:
– Danys Patrimonials primaris
– Danys Personals derivats d’un error professional
– Danys Materials derivats d’un error professional
– Perjudicis Conseqüencials
– Despeses de Defensa i Fiances

A més podem tenir cobertures addicionals de l’assegurança com:
– Inhabilitació professional fins a 18.000 € aproximadament.
– Deshonestedat d’empleats fins al sublímit establert a les condicions particulars.
– Protecció de dades per sancions lleus.
– Alliberament de despeses.

La Mútua dels Enginyers ajuda al col•lectiu dels enginyers a protegir-se i complir les normatives per cobrir-la responsabilitat en què puguin incórrer pels danys materials, corporals i patrimonials, així com els perjudicis consegüents, que ocasionin involuntàriament a tercers amb motius d’actes de negligència, errors o omissions professionals, en la seva qualitat d’enginyers.

També et pot interessar ...

Què és un PPA?

Actualment ja són moltes les persones que intenten estalviar tot el possible per a la seva jubilació. Hi ha diverses fórmules per estalviar per a

Diferències entre precisió i exactitud

Signifiquen el mateix els conceptes d’exactitud i precisió? Segons les definicions de la RAE: Precisió: Del llat. praecisio, -ōnis ‘corte’, ‘concisió’. 1. f. Qualitat de

La història del cub de Rubik

Mentre que al continent americà Larry Nichols i Frank Fox van començar a desenvolupar cada un pel seu compte dos trencaclosques compostos per peces rotables,

La digitalització dels cotxes

El salt quantitatiu i qualitatiu que ha suposat el desenvolupament de les noves tecnologies també s’ha deixat notar en la indústria automobilística. Els avenços que