Què cobreix una assegurança de responsabilitat civil professional?

Cada vegada som més conscients que vivim en una societat que cada vegada està més tecnificada, més complexa. Els nivells de seguretat augmenten així com les responsabilitats en certs sectors professionals. Tot això obliga a una adaptació per part de les assegurances i una posada al dia de les cobertures perquè responguin a aquestes necessitats que exigeix tant la societat com l’administració.

A més com sabem les possibilitats i la consciència de reclamació estan a l’ordre del dia ia l’abast de tothom.

En primer lloc definirem en què consisteix la responsabilitat civil professional. En termes generals és la que correspon a una persona pels danys causats a un tercer com a conseqüència d’una acció o d’una omissió culposa o negligent derivat de la prestació d’un servei propi de l’exercici de la seva activitat professional (art. 1.902 C.C.).

¿Què ha de cobrir una assegurança de responsabilitat civil professional?

La cobertura de l’assegurança cobreix la responsabilitat civil de l’assegurat en raó de:
– Negligència o omissió professional.
– Actes Professionals Incorrectes.
– Etc …

L’asseguradora ha de garantir el pagament de les indemnitzacions en què l’assegurat pugui resultar civilment responsable, d’acord amb la llei, per danys corporals i materials, així com pels perjudicis que de l’anterior es derivin.

Ha d’incloure també pels danys patrimonials primaris ocasionats involuntàriament a tercers com a conseqüència d’actes negligents, errors o omissions professionals que es derivin de l’exercici de la professió, tal com ho reguli la llei i les altres disposicions legals posteriors, com també per la jurisprudència establerta per aquest efecte.

A més l’asseguradora ampliarà la cobertura a les despeses de defensa i constitució de fiances en causes penals, quan la responsabilitat civil estigui emparada per la pòlissa.

Per tant les principals cobertures d’una assegurança de responsabilitat civil han d’incloure:
– Danys Patrimonials primaris
– Danys Personals derivats d’un error professional
– Danys Materials derivats d’un error professional
– Perjudicis Conseqüencials
– Despeses de Defensa i Fiances

A més podem tenir cobertures addicionals de l’assegurança com:
– Inhabilitació professional fins a 18.000 € aproximadament.
– Deshonestedat d’empleats fins al sublímit establert a les condicions particulars.
– Protecció de dades per sancions lleus.
– Alliberament de despeses.

La Mútua dels Enginyers ajuda al col•lectiu dels enginyers a protegir-se i complir les normatives per cobrir-la responsabilitat en què puguin incórrer pels danys materials, corporals i patrimonials, així com els perjudicis consegüents, que ocasionin involuntàriament a tercers amb motius d’actes de negligència, errors o omissions professionals, en la seva qualitat d’enginyers.

També et pot interessar ...

Les 9 professions del futur de l’enginyeria

A causa de l’avanç de la digitalització, el ventall de perfils laborals demandats pels empresaris és cada vegada més ampli i constantment apareixen feines que fins fa uns anys era impensable que existissin. El sector de l’enginyeria es veu especialment afectat per aquest motiu, és un dels sectors que més vacants genera i és molt difícil cobrir-les.

L’economia circular, protagonista d’iGenium 2017

El proper dimarts 24 d’octubre els enginyers tenim cita a iGenium ’17, que aquesta any compleix el seu 6ª edició. El conseller d’Economia i Coneixement, Santi Vila, inaugurarà oficialment aquesta trobada anual de les enginyeries, que tindrà lloc al Palau Robert de Barcelona (de 15:30h a 20:30h) i que organitza l’Institut d’Enginyers de Catalunya (INEC).