Més ens val ser RESPONSABLES

Podem definir la responsabilitat com ‘l’obligació de respondre dels nostres actes i de reparar els danys causats als altres’. Qui comet aquests actes haurà de compensar el perjudicat; per tant, la responsabilitat té una finalitat reparadora.

Aquesta es la línia que ha seguit el nostre ordenament jurídic a l’hora de definir la responsabilitat civil. Si la conducta que genera el dany està tipificada com a delictiva per les lleis penals, parlem de responsabilitat penal.

Així, si et deixes l’aixeta oberta i inundes el pis del veí, pots causar danys per milers d’euros i es tractaria d’un acte il·lícit civil. En canvi, el robatori d’un producte en una botiga, encara que fos de poc valor, comportaria una acusació penal.

Perquè un fet doni lloc a una responsabilitat civil cal que concorrin quatre elements:

Elements-rcp

Classes de responsabilitat civil (RC). Fonaments

RC objectiva i RC subjectiva

En l’actualitat, el que preval és l’interès a indemnitzar les víctimes i, per tant, es tendeix a tenir un concepte objectiu de responsabilitat. Això vol dir que qui causa un dany ha de demostrar que va actuar correctament. En l’àmbit del dret, aquest fonament rep el nom d’inversió de la càrrega de prova.

En la responsabilitat civil subjectiva, el perjudicat ha de demostrar que el responsable va actuar sense la cura deguda o d’una manera negligent.

RC contractual i RC extracontractual

Si un enginyer rep l’encàrrec d’un client per encarregar-se del projecte de l’adequació d’una nau industrial per a una finalitat determinada i s’endarrereix la finalització de les feines, la responsabilitat de l’enginyer davant el propietari és contractual.

La RC extracontractual només pressuposa un dany, amb independència de qualsevol relació jurídica preexistent entre les parts.

Poden existir punts de coincidència basats en el principi general que qui causa un dany ha d’indemnitzar el perjudicat, ja sigui perquè es produeix per l’incompliment d’una obligació preestablerta o perquè prové d’una culpa no referida a un vincle contractual.

RC per fet propi i RC per fet aliè

Posem per cas un instal·lador subcontractat per un promotor que, per una negligència en el muntatge d’una caldera, provoca una explosió en un habitatge. En aquest cas, l’instal·lador ha d’assumir una RC per fet propi i ha de respondre professionalment pels danys causats.

En canvi, un exemple de RC per fet aliè seria el d’un pare, ja que és el responsable dels danys causats pels seus fills mentre aquests són menors d’edat.

RC directa i RC subsidiària

La RC directa és la que correspon a l’autor del dany o a qui ha de respondre per determinades persones. Si tornem als exemples anteriors, tant l’instal•lador de calderes com el pare serien responsables directes.

La RC subsidiària és pròpia dels procediments penals en què es declara responsable directe una persona (per exemple, l’instal·lador) que en aquell moment és insolvent per fer-se càrrec de la indemnització a la qual ha estat condemnada. En aquest cas, el promotor respondria pel causant del dany. En l’àmbit de la justícia, com s’ha comentat anteriorment, preval l’interès del perjudicat.

RC solidària i RC mancomunada

Segons si incorre en responsabilitat més d’una persona (en intervenir en la producció del dany).

Parlem de RC solidària quan tots són responsables de tot el deute. Per tant, el perjudicat reclama tota la indemnització a qui més li interessa (normalment, el més solvent). Posteriorment, aquesta persona podrà reclamar als altres deutors la part que correspongui.

A la RC mancomunada, la mateixa sentència determina una quota, amb què cadascun dels implicats ha de respondre.

També et pot interessar ...

IoT Catalan Alliance

Al desembre del 2015 es presenta en públic una nova iniciativa al voltant del Internet de les Coses (Iot en les seves sigles en anglès):

Inversió rendible

On invertir actualment i que ens sigui rendible?

Moltes persones decideixen invertir en els mercats financers part dels seus estalvis per tal de treure’n rendibilitat, és a dir, un benefici econòmic. Però els mercats financers són inestables i la seva evolució canvia en funció de molts factors que, a la vegada, són molt diversos: des de la situació política i econòmica de cada país, a la psicologia i al comportament dels inversors, entre d’altres. Donats aquests canvis, han sorgit noves alternatives on invertir, diferents a les tradicionals i que, per molts, són encara desconegudes.