Novetats de la Seguretat Social en 2016

L’any 2016 porta moltes novetats en matèria de la normativa de la Seguretat Social. El passat 31 d’octubre del 2015 es va publicar el Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social. Aquest Reial Decret legislatiu va entrar en vigor el 2 de gener de 2016. Entre les normes que integra aquest text refós que estaven disperses, cal destacar:

• Llei 29/2012, de 28 de desembre, que recull la millora de gestió i protecció social en el Sistema Especial d’Empleats de Llar.

• Les mesures disposades en el Reial Decret Llei 5/2013, de 15 de març per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors de més edat i promoure l’envelliment actiu.

• Llei 23/2013, de 23 de desembre, a les disposicions de la qual regula el factor de sostenibilitat i de l’índex de revalorització del sistema de pensions de la Seguretat Social.

• Llei 28/2003, de 29 de setembre, reguladora del Fons de Reserva de la Seguretat Social.

• Llei 18/2007, de 4 de juliol, per la qual s’integren els treballadors per compte propi del Règim Especial Agrari al Règim Especial dels Treballadors Autònoms.

• Llei 32/2010, per la qual s’estableix el sistema específic de protecció per cessament d’activitat dels autònoms

A més, algunes de les principals novetats normatives de la Seguretat Social en aquest nou any són:
• El Salari Mínim Interprofessional (SMI) per a l’any 2016, que s’ha fixat en 21,84 euros diaris o 655,20 euros mensuals.

• La revalorització de les pensions públiques del sistema de la Seguretat Social per a 2016 pujarà el 0,25 per cent.

• Les bases màximes, qualsevol que sigui la categoria professional i grup de cotització, durant l’any 2016, seran de 3.642,00 euros mensuals o de 121,40 euros diaris.

En el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms, les bases màxima i mínima i els tipus de cotització són, des de l’1 de gener de 2016, els següents:

1. La base màxima de cotització serà de 3.642,00 euros mensuals. La base mínima de cotització és de 893,10 euros mensuals.

2. La base de cotització dels treballadors autònoms que, a 1 de gener de 2016, tinguin una edat inferior a 47 anys, serà l’elegida per ells dins de les bases màxima i mínima anteriors. També podran realitzar aquesta elecció els treballadors autònoms que a 1 gener 2016 tinguin una edat de 47 anys i la seva base de cotització en el mes de desembre de 2015 hagi estat igual o superior a 1.945,80 euros mensuals, o que es donin d’alta en aquest règim especial amb posterioritat a l’esmentada data.
Els treballadors autònoms que a 1 gener 2016 tinguin 47 anys d’edat, si la seva base de cotització és inferior a 1.945,80 euros mensuals, no podran triar una base de quantia superior a 1.964,70 euros mensuals, llevat que exercitin la seva opció en aquest sentit abans del 30 de juny de 2016, la qual cosa produirà efectes a partir de l’1 de juliol del mateix any.

3. La base de cotització dels treballadors autònoms que, a 1 de gener de 2016, tinguessin 48 o més anys complerts, estarà compresa entre les quanties de 963,30 i 1.964,70 euros mensuals.
Els treballadors autònoms que amb anterioritat als 50 anys haguessin cotitzat en qualsevol dels règims del sistema de la Seguretat Social per espai de cinc o més anys, es regiran per les següents regles:
a) Si l’última base de cotització acreditada hagués estat igual o inferior a 1.945,80 euros mensuals, hauran de cotitzar per una base compresa entre 893,10 euros mensuals i 1.964,70 euros mensuals.
b) Si l’última base de cotització acreditada hagués estat superior a 1.945,80 euros mensuals, hauran de cotitzar per una base compresa entre 893,10 euros mensuals i l’import d’aquella, incrementat en un 1,00 per cent, podent optar, en cas de no aconseguir-se, per una base de fins a 1.964,70 euros mensuals.

4. Els treballadors autònoms dedicats a la venda ambulant a domicili podran escollir com a base mínima de cotització durant l’any 2016 l’establerta amb caràcter general (893,10 euros mensuals), o la base mínima de cotització vigent per al règim general.

5. El tipus de cotització en aquest règim especial de la Seguretat Social serà el 29,80 per cent o el 29,30 per cent si l’interessat està acollit a la protecció per contingències professionals. Quan l’interessat no tingui coberta la protecció per incapacitat temporal, el tipus de cotització serà el 26,50 per cent.

6. Per a les contingències d’accidents de treball i malalties professionals s’aplicaran els percentatges de la tarifa de primes inclosa en la disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2007.

7. Els treballadors autònoms que, per raó del seu treball per compte d’altri desenvolupat simultàniament, cotitzin, respecte de les contingències comunes, en règim de pluriactivitat i ho facin en l’any 2016, tenint en compte tant les aportacions empresarials com les corresponents al treballador en el règim general, així com les efectuades en el Règim Especial, per una quantia igual o superior a 12.368,23 euros, tindran dret a una devolució del 50 per cent de l’excés en que les seves cotitzacions superin l’esmentada quantia, amb el límit del 50 per cent de les quotes ingressades en l’esmentat Règim Especial, en raó de la seva cotització per les contingències comunes de cobertura obligatòria.
La devolució s’efectuarà a instàncies de l’interessat, que haurà de formular en els quatre primers mesos de l’exercici següent.

8. Els treballadors autònoms que en algun moment de l’any 2015 i de manera simultània hagin tingut contractat al seu servei un nombre de treballadors per compte d’altri igual o superior a deu, la base mínima de cotització per a l’any 2016 tindrà una quantia igual a la prevista com a base mínima per als treballadors enquadrats en el grup de cotització 1 del Règim General.

També et pot interessar ...

EAFI, una alternativa per a l’inversor

Què és una EAFI? L’Empresa d’Assessorament Financer (EAFI) és una nova figura d’empresa especialitzada en l’assessorament en matèria d’inversió, pel que fa a recomanacions de

Invents del 2021 que ens han canviat la vida 

La societat i el nostre entorn es troben en evolució constant. Ens adaptem incessantment i ens actualitzem per cobrir nous desitjos i necessitats, i en aquest procés la tecnologia juga un paper molt important, ja que fa possibles nous invents que ens ajuden en el nostre dia a dia. 

Com s’ha vist afectat el sistema sanitari públic arran de la pandèmia?

El col·lapse dels serveis sanitaris públics a causa de la COVID-19 és una realitat que encara vivim, ja que s’han bolcat en el control de la pandèmia, deixant a molts usuaris sense accés a serveis bàsics. Comptar amb un producte que asseguri aspectes de la nostra salut proporciona nombrosos avantatges, com tranquil·litat, compensació en cas d’intervenció o de malaltia, etc..