Què cobreix una assegurança de decessos?

Què són les assegurances de decessos?
Les assegurances de decessos són assegurances relacionades amb les persones, sent una assegurança de persones com ho pot ser l’assegurança de salut o l’assegurança d’accidents.

Quines són les cobertures d’una assegurança de decessos?
Una assegurança de decessos cobreix les despeses originades per la mort de l’assegurat. Aquestes despeses cobertes són les generades per les despeses del sepeli o incineració, les despeses del funeral i si escau les despeses relatives al trasllat del cadàver.

En aquesta assegurança l’asseguradora pot assumir la prestació del servei funerari o indemnitzar les despeses corresponents. D’aquí que hi hagi dues modalitats de cobertures i garanties en aquesta assegurança:
– La prestació dels serveis funeraris
– La indemnització per cobrir les despeses funeràries.

Les cobertures i garanties de la pòlissa de decessos cobreixen a tots els assegurats que figurin en l’assegurança. En aquest tipus d’assegurances és molt habitual assegurar a tota la unitat familiar.

És important conèixer que en contractar una assegurança de decessos és habitual que hi hagi un període de carència que sol ser de sis mesos. És a dir, en aquest període de carència l’assegurança no cobreix els assegurats. Aquestes normes estan orientades a prevenir possibles fraus.

La garantia i cobertura bàsica d’una assegurança de decessos és el servei funerari, inclosa la incineració. A la garantia bàsica se sol establir un import màxim de cobertura.
A més de la garantia bàsica en una assegurança de decessos es poden contractar opcionalment altres cobertures com poden ser:
– Invalidesa Total i Permanent
– Capital addicional per mort per accident
– Subsidi diari (90 a 180 dies) per hospitalització
– Trasllat des de l’estranger al lloc de residència
– Trasllat del cadàver al país originari.

Qui pot assegurar?
Es poden assegurar totes les persones. Només hi ha un límit d’edat en la contractació i aquest límit sol fixar-se en els 70 anys. Si una persona supera el límit d’edat l’opció que té és contractar una assegurança a prima fixa, és a dir, un pagament únic. En aquests casos el pagament únic és una xifra molt elevada.

Quant dura un contracte d’una assegurança de decessos?
Les assegurances de decessos es renoven automàticament. És important conèixer que l’asseguradora no podrà cancel·lar la pòlissa l’assegurat per raons de la seva salut o edat.

Com són les primes en les assegurances de decessos?
Hi ha diferents fórmules per calcular la prima d’una assegurança de decessos. Pot ser a prima única (un únic pagament) o prima periòdica (mensual, semestral, anual, …). En el càlcul de la prima influeixen sobretot els següents factors: edat i ubicació geogràfica. Ja no es poden tenir en compte els factors de gènere a l’hora de calcular el preu de l’assegurança. Hi ha diferents tipus de primes:
Prima anivellada: és una prima fixa i constant al llarg de la vida de l’assegurança. El seu import es calcula perquè l’excés de primes pagades a l’inici compensi el dèficit cap al final de la vida de l’assegurat.
Prima natural: és una prima variable que va evolucionant amb l’edat de l’assegurat. En aquesta modalitat l’assegurat paga una prima baixa quan és jove, però paga una prima molt alta quan té una edat avançada.
Prima mixta: és una combinació de les primeres, natural i anivellada. Així, al principi l’assegurat paga en funció de la seva edat, com a la modalitat natural, però quan arriba a determinada edat la prima s’anivella i es manté constant

Per què una assegurança de decessos?
Una assegurança de decessos és més que una assegurança. És una prestació i ajuda de l’asseguradora en un moment molt difícil en la vida d’una família com és la mort d’un dels seus membres. El valor i la utilitat d’una assegurança de decessos va molt més lluny que la cobertura de despeses de sepeli. Estem davant d’un complet i eficaç servei que realitza una asseguradora que busca garantir un sepeli digne. A més, és una forma d’estalvi per a les economies familiars febles a les que un imprevist com una mort pot generar un contratemps i un deute econòmic no desitjat. Finalment, un dels serveis més valorats en una assegurança de decessos és que l’asseguradora presta el servei d’ajudar a la família amb tots els tràmits requerits, cosa que no és fàcil en els moments de dol. En aquest sentit, tenir una assegurança de decessos és pagar per un servei i no només pel cost, gairebé sempre imprevist, d’un enterrament.

La Mútua dels Enginyers, conscients de la utilitat d’aquest servei, a través de la seva Corredoria, disposa a preu especial de col·lectiu l’assegurança de decessos Assistència Familiar Plus amb la companyia Santa Lucía.

També et pot interessar ...

Les dones en l’enginyeria

Hi ha qui diu que en camps com l’enginyeria només han destacat homes. Aquesta afirmació implicaria un gran desconeixement de la història de l’enginyeria, a

ARAG Viatge combinat

Ara que ens trobem a punt de començar el període de vacances, ARAG ens facilita una guia legal pel que fa a la contractació dels