La mutualitat de previsió social com a alternativa al RETA

 

Què és una mutualitat de previsió social?
Segurament hauràs sentit a parlar més d’una vegada de les mutualitats de previsió social.

Les mutualitats de previsió social són entitats sense ànim de lucre, que tenen el seu origen en els gremis i les confraries de l’edat mitjana i que mantenen certa presència en el sector assegurador, utilitzades per certs col•lectius i col•legis professionals per protegir els seus integrants. Els seus principis es basen en la col•laboració i la solidaritat, creades per abordar els problemes plantejats per esdeveniments que comporten riscos per a les persones o els seus recursos. Tot i això han de complir amb les mateixes exigències de solidesa que les companyies asseguradores. D’altra banda, al no haver de repartir beneficis amb accionistes els seus resultats poden consolidar-se com reserves, fent que la solvència d’aquestes entitats sigui elevada, d’altra banda el mutualista aportarà una prima més ajustada i accedirà a productes específics i d’acord amb les necessitats de seu col•lectiu.

La Mútua com alternativa al RETA 1
L’enginyer industrial és un dels professionals que té l’opció de substituir la cotització al RETA per la del seu Mutualitat de Previsió Social, accedint a unes prestacions molt més flexibles i en general amb una quota un 20% més econòmica. Qui inicií l’activitat i s’inscrigui a la mutualitat tindrà accés a quotes més reduïdes que variaran en funció de l’edat o de si té pluriactivitat i en quin percentatge.
Quan i per què triar una o una altra? En general és important analitzar cada cas, ja que no hi ha una norma universal que ens indiqui quan és millor una opció o l’altra, dependrà de la història laboral i de cotitzacions de cada enginyer. Però si podem indicar, en general, en quines situacions clarament la Mútua alternativa aporta avantatges exclusius.

Doble cotització, treballar en una empresa on el professional està donat d’alta en el Règim General de la Seguretat Social com a assalariat i a més vol complementar amb el lliure exercici de la professió.
Treballar després de la jubilació, compatibilitzar la percepció d’una pensió de la Seguretat Social amb la seva activitat professional, és una altra situació beneficiosa per a l’enginyer que pot prolongar la seva vida laboral en exercici lliure un cop jubilat de la seva activitat d’assalariat i mantenir el cobrament de la seva pensió al 100%.

Treballar exclusivament com a lliure exercici, en aquest cas s’ha de fer una anàlisi més exhaustiva on caldrà valorar diversos factors, com: la situació familiar, els anys cotitzats i per cotitzar, si és inici d’activitat, expectatives d’ingressos i l’edat entre d’altres. Per poder valorar que és el que més li convé a cada enginyer i escollir encertadament entre un sistema de repartiment com és el de la Seguretat Social o un sistema de capitalització individual com el de la Mútua caldria l’atenció personalitzada.

Avantatges afegits del Sistema Mútua.

A més del que s’ha descrit, contractar amb la Mútua, permet designar lliurement els beneficiaris, els seus terminis de carència són reduïts, té certa flexibilitat en la subscripció de les cobertures i sobretot una atenció personalitzada tant en la contractació com en cas de sinistre.
Altres col•lectius que disposen d’aquesta opció en les seves mutualitats corresponents: Enginyers tècnics, Arquitectes, Metges, Advocats i procuradors entre d’altres.

1. RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social)

També et pot interessar ...

Assegura el que té més valor

El 31 de març del 2019 hi havia 170.555 persones a Catalunya que tenien reconegut el dret a la prestació de dependència, segons dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. D’aquest total, 43.267 persones tenen el grau 1 de dependència, 72.597 el grau 2 i 54.691 el grau 3.

Saps quin és el pla de pensions més rendible de l’any 2020?

En un any marcat per la pandèmia de la Covid-19 com ha sigut aquest últim, la borsa ha vist afectada la seva activitat. Els mercats borsaris han reflectit la incertesa que predomina a les nostres vides a causa del coronavirus. El cas de l’Enginyers Borsa PP, que forma part del sistema associat dels plans de pensions, ha estat excepcional, ja que només 47 plans de pensions dels 178 que integren la seva categoria han arribat a finals d’any amb rendiment positiu. La seva rendibilitat ascendeix fins al 19,00%, encapçalant la llista del top ten dels deu plans de borsa que superen el 10% de rendibilitat.

Els beneficis de tenir contractada una assegurança d’hospitalització

Quan hem de ser ingressats a l’hospital a causa d’un accident, una malaltia o un altre motiu, s’ha de fer front al problema de salut, però també al costos econòmics que comporta l’estància al centre sanitari. Comptar amb una assegurança d’hospitalització en aquests moments ajuda a cobrir despeses inesperades amb les que es troben molts pacients.