ARAG Viatge combinat

Ara que ens trobem a punt de començar el període de vacances, ARAG ens facilita una guia legal pel que fa a la contractació dels viatges combinats que pot ser del teu interès:

Es considera viatge combinat la contractació, normalment a través d’una agència de viatges, d’una sèrie de serveis turístics de forma conjunta i per un preu global, sempre que dins d’aquests serveis s’incloguin com a mínim dos dels següents elements: transport, allotjament o altres serveis complementaris que siguin rellevants en relació al viatge contractat, com poden ser àpats o visites turístiques guiades, i sempre que la durada del viatge superi les 24 hores o inclogui una nit d’estada.

Per tant, no es consideraria viatge combinat la contractació per separat d’aquests serveis, encara que es tramiti amb una agència de viatges.

Cal esmenar que la regulació del viatges combinats es troba a la Llei 21/1995 del 6 de juliol

FULLET INFORMATIU

Per evitar problemes derivats d’imprevists, en cas de tractar-se d’un viatge combinat, el primer que ha de fer el consumidor és sol•licitar el corresponent fullet informatiu, ja sigui a l’agència de viatges o bé a l’organitzador del mateix. En aquest fullet, que té caràcter vinculant, s’ha d’incloure, entre altres coses, la següent informació:

-La destinació del viatge, l’itinerari i els mitjans de transport que es vagin a utilitzar.

-El preu a pagar

-La relació dels allotjaments, indicant la seva ubicació, categoria i característiques dels mateixos.

-Els menjars inclosos en el viatge.

-La documentació necessària per realitzar el viatge.

-Nombre mínim d’inscripcions necessàries perquè el viatge es realitzi.

-Les formalitats sanitàries.

Respecte a aquest últim punt que ens comenta ARAG és important recordar que els usuaris tenen la possibilitat de contractar voluntàriament assegurances sanitàries, d’Accidents o d’assistència en viatge.

Per a desplaçaments a Europa recomanem demanar la targeta sanitària europea, que es pot sol•licitar on-line . Com les cobertures que es faciliten són les que cobreix el país de destí i no les nostres, per estalviar sorpreses d’última hora, recomanem marxar amb una cobertura mínima d’Assistència en Viatge per evitar qualsevol imprevist, ja sigui la repatriació, per exemple, entre altres millores. Pel que fa a l’assegurança d’assistència en viatge recordem que tots els nostres mutualistes, contractants d’alguna assegurança de risc, disposen d’aquesta cobertura proporcionada per Europ Assistance (no així els seus assegurats). Si el desplaçament és fora d’Europa recomanem contractar una cobertura més amplia. A tal efecte, consulteu a la corredoria de la Mútua d’Enginyers on es disposa de diferents solucions.

CONTRACTE

Abans de l’inici del viatge, i amb una antelació suficient, el consumidor haurà de formalitzar un contracte per escrit on quedi recollida tota la informació rellevant del viatge, i on s’hauran d’especificar els horaris concrets i els llocs de sortida i retorn, el preu a pagar, indicant les modalitats de pagament, i quan ha de fer-se efectiu aquest pagament. Així mateix s’haurà de detallar el nom, adreça i telèfon de contacte tant de l’organitzador com de l’agència minorista perquè el consumidor pugui posar-se en contacte en cas de necessitat.

PREU

Pel que fa al preu, la regla general és que el preu no es pot modificar, però cal tenir en compte que el contracte pot contemplar alguna clàusula que permeti revisar el preu si es dóna alguna circumstància com pot ser la variació en els preus dels carburants o de les taxes o impostos que afectin a determinats serveis, o variacions en els tipus de canvi. En tot cas, qualsevol revisió del preu solament podrà comunicar-se com a màxim fins a 20 dies abans de la data prevista de sortida del viatge.

Si l’organitzador es veu obligat a modificar algun aspecte essencial del viatge, haurà de notificar-ho al consumidor, que podrà optar o bé per resoldre el contracte sense penalització alguna o bé per acceptar aquestes modificacions que se li ofereixen, que hauran de detallar-se.

CANCEL•LACIÓ PER PART DE L’AGÈNCIA

Un altre aspecte important a tenir en compte és la possibilitat de cancel•lació del viatge contractat. Si és l’agència la que procedeix a cancel•lar el viatge, el consumidor té dret al fet que se li reemborsi els diners pagats o bé a realitzar un altre viatge de qualitat equivalent o superior, sempre que això sigui possible. Si el viatge que se li ofereix és de qualitat inferior, tindria dret a la devolució de la diferència de preu.

A més, en cas de cancel•lació per causes que no siguin imputables al consumidor, o bé en cas de modificacions del contracte no acceptades pel consumidor, aquest tindrà dret a rebre una indemnització variable en funció als següents criteris:

-5% del preu total, si l’ incompliment es produeix entre els dos mesos i els 15 dies abans de la sortida.

-10% del preu si es produeix entre els 15 dies i els 3 dies anteriors

-25% dins de les 48 hores anteriors a la data de sortida.

Cal tenir en compte que no existeix obligació d’indemnitzar quan la causa que motiva la cancel•lació és no haver-se aconseguit el nombre mínim de persones inscrites per realitzar el viatge segons l’estipulat en el contracte o bé quan la cancel•lació es deu a una causa de força major no imputable a l’organitzador.

DESISTIMENT PER PART DEL CONSUMIDOR

Per la seva banda el consumidor pot desistir a qualsevol moment del viatge contractat, tenint dret a la devolució de les quantitats abonades, si bé en aquest cas haurà d’abonar les possibles despeses de gestió i els derivats de l’anul•lació si és que els hi hagués i estiguin degudament justificats. Així mateix haurà d’assumir una penalització la quantia de la qual serà la següent:

-5% del preu total, si cancel•la el viatge entre 10 i 15 dies abans de la sortida.

-15% si és entre 3 i 10 dies.

-25% si ho comunica en les 48 hores anteriors a la sortida. Si no es presenta el dia de sortida està obligat a abonar el preu total del viatge.

Aquesta penalització no serà aplicable sempre que el consumidor demostri que la cancel•lació es produeix per una circumstància de força major, com pot ser una malaltia greu o un accident.

També et pot interessar ...

Las Mutualidades

Què en saps del mutualisme social?

El mutualisme és un moviment social i econòmic que recull aquelles tendències associatives dels éssers humans per aconseguir satisfer les seves necessitats individuals a través de la cooperació voluntària i l’ajuda mútua, en un sistema basat en la solidaritat. Així, s’aconsegueix un objectiu que afavoreix totes les parts.

testament

Les repercussions de no fer testament

No és necessari comptar amb un gran patrimoni per planificar una herència. A l’àmbit professional i al personal, cal estructurar la successió. Al final, es tracta de fer els deures i d’evitar conflictes familiars i situacions desagradables.