Buscar
rendes vitalícies

Assegurança de rendes vitalícies: el complement ideal a la pensió?… però compte, hi ha canvis a la vista

Les assegurances de rendes vitalícies són un excel·lent complement per a la jubilació, davant la progressiva i evident deterioració de la sostenibilitat del sistema públic de pensions. L’augment de l’esperança de vida empitjora les dificultats de les administracions per quadrar els comptes públics, però permet a una part de la ciutadania afrontar la tercera edat amb un nou esperit, com una etapa amb renovats projectes vitals. La possibilitat de comptar amb ingressos addicionals a la pensió és molt important per encarar aquestes il·lusions  amb més tranquil·litat i solvència, així com aquest viatge tan desitjat durant tants anys, o l’ingrés a la universitat per estudiar la carrera que mai es va poder fer. La renda vitalícia és una de les opcions que ajuda a fer realitat aquestes aspiracions o pot acostar-nos al ritme de vida anterior a la jubilació.  Una de les millors opcions per col·locar els beneficis d’operacions patrimonials (la venda d’una segona residència, una herència, l’alienació d’unes accions o d’unes participacions en fons d’inversió, etc.), és una renda vitalícia. L’entitat asseguradora garanteix al seu client/assegurat una renda periòdica fins a la seva defunció, a canvi del lliurament inicial d’una quantitat de diners (prima única).

La renda vitalícia pot ser immediata (si el cobrament de la renda s’inicia immediatament després del lliurament de la prima única) o diferida (si el cobrament de la renda s’inicia en una data futura, per exemple 5 anys després del lliurament de la prima única inicial). Es tracta d’una assegurança de temps indefinit, i el contracte acaba quan l’assegurat mor o opta pel rescat total. El cobrament de la renda pot ser mensual, trimestral o semestral.

jubilació i rendes vitalícies

Tipus de rendes vitalícies 

La renda vitalícia pot semblar un producte rígid i, no obstant això, ofereix molta flexibilitat.  Podem distingir entre diverses modalitats:

Capital cedit. També es coneix com a renda vitalícia pura, i aquest producte suposa que l’aportació es realitza a través d’un únic pagament, i s’obté a canvi una renda periòdica vitalícia. En aquest cas, no s’inclou una prestació per defunció. Aquesta modalitat, donat que no inclou altres garanties complementàries, comporta rebre un import periòdic més elevat.

Amb capital assegurat pels beneficiaris, total o parcial. Al moment de la defunció de l’assegurat, els beneficiaris recuperen part o tot l’import de la prima única inicial. Aquesta modalitat, al disposar d’importants garanties complementàries al moment de la defunció de l’assegurat, comporta rebre un import periòdic menor des del primer moment.

Capital decreixent. Es tracta d’un producte mixt o híbrid, que estipula que el prenedor de l’assegurança podrà recuperar una part de l’import de la prima única inicial quan ho desitgi a partir del primer any. La quantitat a recuperar es redueix cada any. De la mateixa manera, en el cas de defunció de l’assegurat, el capital a rebre per part dels beneficiaris es va reduint anualment. En aquest cas, el perfil de l’assegurat és el d’una persona que vol una solució mixta. Busca una rendibilitat per als seus estalvis obtenint la major renda possible, però mantenint l’opció de deixar un capital als seus beneficiaris, especialment en el cas de produir-se la defunció de l’assegurat en els anys inicials.

Addicionalment, les assegurances de rendes vitalícies compten amb importants característiques que doten de major flexibilitat al producte, i així s’adapten a la situació particular de cada assegurat. Entre aquestes característiques podem trobar les següents:

Les rendes amb reversió al cònjuge és una opció molt interessant quan l’assegurat està casat o compta amb descendència. La diferència amb les rendes pures és que, en morir el titular de l’assegurança, el pagament de la renda no finalitza i el seu cònjuge segueix rebent el 100% o un altre percentatge de la mateixa fins al moment de la defunció d’aquest. En aquest cas, la renda mensual és més reduïda. Així, l’asseguradora compensa el capital que continuarà reemborsant als cònjuges beneficiaris.

Dret de rescat a preu de mercat. Permet mantenir la liquiditat amb la recuperació del capital invertit o prima única. Principalment s’ha d’entendre les assegurances de rendes vitalícies com una operació que es constitueix una vegada i ens vincula amb aquestes condicions fins al moment de la nostra defunció, però existeix la possibilitat de liquidar l’operació normalment a partir del primer any, això sí, a preu de mercat. Executar la possibilitat del dret de rescat pot suposar un risc important, ja que la companyia asseguradora haurà de vendre els actius financers vinculats a aquesta operació d’assegurança (normalment Deute públic de l’Estat). En l’actualitat ens trobem en un moment en el qual els actius de renda fixa a llarg termini cotitzen a tipus d’interès mínims, i en els pròxims anys, quan segons tots els experts es viuran pujades de tipus d’interès, vendre els actius de renda fixa ens portaria a realitzar a un preu més baix, l’actiu que sustenta l’operació de l’assegurança de renda vitalícia.

gestió patrimonial i rendes vitalicies

Esplèndids avantatges fiscals  

A més d’aquestes característiques, els avantatges fiscals que ofereix la renda vitalícia són, sens dubte, el seu major atractiu:

Exempció en l’IRPF de fins al 92% de l’import de la renda a partir dels 70 anys. Les rendes vitalícies gaudeixen d’una exempció de fins al 92% de l’IRPF en l’import de la renda percebuda per als assegurats de més de 70 anys. Per als assegurats que constitueixin una renda vitalícia amb menys de 70 anys també poden gaudir d’una exempció important, encara que aquesta és menor com més jove sigui l’assegurat.

Eliminació d’impostos si es reinverteix en una renda vitalícia per als majors de 65 anys. La normativa fiscal (IRPF) estableix que els guanys patrimonials realitzats en la transmissió d’actius fins a un valor de 240.000 euros estan exemptes de tributació, sempre que es dediquin totalment a l’adquisició d’una renda vitalícia i la constitució d’aquesta renda es realitzi dins dels 6 mesos posteriors a la generació del guany patrimonial. El titular de la renda vitalícia ha de coincidir amb el titular dels guanys patrimonials, i ha de tenir 65 o més anys, així com constar com a beneficiari de l’assegurança adquirida. Aquests avantatges fiscals desapareixen si es realitza el rescat, total o parcial.

En referència al punt anterior, cal destacar que l’últim projecte de modificació de reglament de l’IRPF, pendent d’aprovació, preveu canvis en determinats beneficis fiscals d’alguns supòsits de reversió, períodes de prestació i fórmules de contrassegurança per a les noves assegurances de rendes vitalícies assegurades que es formalitzin a partir de l’1 de gener de 2019. En cap cas existeixen mesures retroactives. D’aquesta manera, únicament seran aptes per a l’aplicació de les exempcions previstes (lletra v de l’article 7 i l’apartat 3 de l’article 38 de la Llei de l’Impost), les rendes vitalícies que compleixin aquests tres requisits:

1. En les rendes amb l’opció de reversió. Quan en cas de defunció de l’assegurat només existeixi un potencial beneficiari de la renda que es reverteixi.

2. En el supòsit de certs períodes de prestació, quan la durada de la renda a percebre no excedeixi de 10 anys des de la constitució de la renda vitalícia.

3. En el supòsit de fórmules de contrassegurança, quan el capital total a percebre després de la defunció del prenedor de l’assegurança no pugui excedir de determinats  percentatges respecte de l’import destinat a la constitució de la renda vitalícia. Aquests percentatges varien des del 90% en el primer any des de la constitució de la renda vitalícia al 50% a partir del cinquè any d’ara endavant.

Més informació 

La planificació hereditària també requereix assessorament

També et pot interessar ...

Més ens val ser RESPONSABLES

Podem definir la responsabilitat com ‘l’obligació de respondre dels nostres actes i de reparar els danys causats als altres’. Qui comet aquests actes haurà de