Marta Franco, professora d’ESO i Batxillerat: “És necessari que les dones STEM difonguin la seva experiència i trajectòria professionals”

Marta Franco Pons, professora d’ESO i Batxillerat de l’escola Canigó de Barcelona, destaca que la manca d’interès de les alumnes en el sector STEM ve donada, en la majoria d’ocasions, pel desconeixement del món professional. Per això és molt necessari que, tant pares com professors, incideixin en l’assessorament i l’acompanyament de les noies durant les etapes de Secundària i Batxillerat. Franco Pons imparteix les assignatures de Tecnologia, Matemàtiques, Dibuix Tècnic i Educació Visual i Plàstica, matèries que, aconsella, han de deixar d’estar tutoritzades majoritàriament per homes. Només amb una educació paritària les alumnes veuran exemples amb qui sentir-se identificades i motivades per a desenvolupar el seu talent. També és molt important la divulgació dels avenços científics i tecnològics aconseguits per les dones, així com les seves trajectòries professionals.  

Les noies representen només el 35% de l’alumnat matriculat en els estudis de les àrees relacionades amb STEM. Què és el que està fallant? 

Dins les àrees STEM cal diferenciar entre les àrees científico-sanitàries i les tecnològiques. Actualment, les àrees científico-sanitàries (com per exemple, medicina, farmàcia)  desperten més interès en les noies que les àrees tecnològiques.  

Una de les raons és que hi ha poques noies que es sentin atretes o s’identifiquin per les sortides professionals en aquestes àrees . Aquesta manca d’interès es deu en molts casos, al desconeixement del món professional. Els professors tenim  doncs aquí una tasca important d’assessorament i acompanyament en les etapes de Secundària i Batxillerat per facilitar una correcta elecció.  

Primerament, és necessària una orientació de cara a l’especialitat de batxillerat que s’escull, analitzant quines són les matèries d’interès.  

En una segona etapa, i sobretot a batxillerat,  s’ha de propiciar que les alumnes tinguin contacte (mitjançant xerrades, visites i altres activitats) amb professionals d’aquests àmbits per a què en tinguin un bon coneixement i puguin escollir amb coneixement de causa.  

Creus que el problema radica en que no es treballa la informàtica o la robòtica de forma recreativa en etapes primerenques? 

El treballar la informàtica o la robòtica d’una forma lúdica estimula l’interès envers aquestes àrees i ajuda a estructurar el cervell en el pensament abstracte. Jo diria que actualment les escoles estem anant en aquesta direcció. Des de les etapes d’educació infantil  i primària s’està treballant amb bots, scratch o Lego Mindstorms, adients per les etapes de primària. 

En les etapes de secundària és important també continuar la formació en tecnologies i informàtica, no només d’una forma teòrica sinó també manipulativa (muntatge de circuits, maquetes, robots, programació). Avui dia tenim moltes eines al nostre abast de forma curricular i extracurricular com són per exemple els concursos de robòtica o de ciències. 

En ocasions serà necessari que el professorat rebi formació en aquestes àrees i que estigui correctament qualificat. També és important que el professorat en les àrees STEM sigui tant masculí com femení.  

Creus que les activitats extraescolars podrien interferir en propiciar aquest canvi cap a la igualtat? 

El fet de propiciar activitats extraescolars o extracurriculars fomenta l’interès envers l’àrea que es treballa. A més, té l’avantatge que en la gran majoria de casos, aquestes activitats els i les alumnes les fan perquè les han escollit ells i no les viuen com una obligació sinó com un entreteniment. Hi posen més interès que en una assignatura escolar i, quan veuen que se n’ensurten, el seu interès creix. En certa forma, són activitats que estimulen l’autoaprenentatge.  A més, es treballa en equip i cada membre de l’equip hi acaba trobant el seu rol.  

Ara bé, el fet que un alumne (sigui noi o noia) no hagi fet activitats extraescolars relacionades amb STEM no hauria d’afectar en la decisió d’un futur universitari o professional en aquesta àrea. En aquests casos és molt important que els adults responsables que envolten a l’alumne l’acompanyin i assessorin correctament per a prendre la millor decisió, s’ha de veure quines són les assignatures i les sortides professionals que li atrauen i per això, és necessari que les coneguin.  

Quin pes creus que té la inclusió i menció de dones STEM referents per a les estudiants? 

És important. Encara hi ha una certa tendència a identificar les àrees tecnològiques com àrees essencialment masculines. Aquesta tendència afortunadament, va a la baixa. Però per això és important que la totalitat de l’alumnat s’adoni que el talent femení té tant a dir dins les àrees STEM com el talent masculí.  S’han de divulgar els avenços científics i tecnològics aconseguits per les dones, així com les seves trajectòries professionals. Exemples com els d’Hipatia d’Alexandria, Marie Curie o Grace Murray Hopper han de ser coneguts.  

Quina penses que serà la tendència en un futur en relació a la dona en les carreres STEM? 

Crec que la presència de dones en les carreres STEM anirà en augment. A la nostra escola, que és només femenina, ja fa uns quants cursos que els grups STEM representen més de la meitat de l’alumnat dins els cursos de batxillerat.  Això es deu a què es treballa l’orientació professional de forma personalitzada, tenint en compte quines àrees són de més interès per cada alumna i quines sortides professionals li poden interessar.  

És també important per aconseguir-ho que les dones que treballen en àrees STEM difonguin la seva experiència i donin a conèixer la seva trajectòria professional.  

També et pot interessar ...

Declaració electrònica d’accident

TIREA (Tecnologies de la Informació i Xarxes per a les Entitats Asseguradores) facilita l’aplicació sense cost per smartphones, sota plataformes Android i IOS, Declaración iDea,

Assegura el que té més valor

El 31 de març del 2019 hi havia 170.555 persones a Catalunya que tenien reconegut el dret a la prestació de dependència, segons dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. D’aquest total, 43.267 persones tenen el grau 1 de dependència, 72.597 el grau 2 i 54.691 el grau 3.

Quines assegurances ha de tenir la meva empresa?

Quines són les assegurances per a empreses que ens permeten una acurada gestió dels riscos. Fem una agrupació ordenada dels centenars d’assegurances que hi ha al mercat, tant obligatòries com voluntàries.

Nou Pla d’Estalvi a Termini

Per a molts, la paraula inversió encara s’associa a una activitat arriscada que, amb una elevada probabilitat, pot conduir a la pèrdua parcial dels diners

rendes vitalícies

Assegurança de rendes vitalícies: el complement ideal a la pensió?… però compte, hi ha canvis a la vista

Les rendes vitalícies son una de les millors opcions per a colocar els beneficis d’operacions patrimonials (la venda d’una segona residència, una herència, la venda d’unes accions o d’unes participacions en fons d’inversió, etc.). L’entitat asseguradora garanteix al seu client / assegurat una renda periòdica fins al seu traspàs, a canvi del lliurament inicial d’una quantitat de diners (prima única).