Com afecta una Infraassegurança quan tenim un Sinistre

Quan parlem d’una Infraassegurança, ens referim a que els capitals contractats, ja sigui el de Continent (valor de l’edificació), Contingut (aixovar, electrodomèstics, mobles, etc. ..) o tots dos, estan per sota del valor de l’objecte assegurat . Aquesta situació pot afectar a qualsevol assegurança de danys en la que haurem de valorar el bé assegurat indicant directament la suma a assegurar, per exemple: pòlisses de la llar, comerç, comunitats …

Anem a posar l’exemple d’un sinistre ocorregut en un habitatge en el qual l’assegurat és l’arrendatari. Aquest, va contractar una pòlissa per protegir els seus béns (Contingut) i el Continent a Primer Risc. Aquesta darrera modalitat, és adequada per a llogaters, donat que els dóna autonomia per poder solucionar qualsevol incidència sense haver de dependre de la propietat o, segons la tipologia del sinistre, de la Comunitat. També està pensada per cobrir les millores realitzades pel llogater. Amb aquesta forma de contractació, en cas de sinistre, la companyia no aplica la regla proporcional *, donat que la indemnització seria, com a màxim, la del capital assignat en pòlissa per aquesta modalitat. A primer risc s’asseguren també les joies, obres d’art i els diners en efectiu.

El risc assegurat és un dúplex de grans dimensions, i per omissió del tancament de l’aixeta de la banyera, en absència dels assegurats, es van produir considerables danys en les dues plantes, veient-se afectats el Continent i el Contingut. La garantia que dóna cobertura a aquest fet és la de danys per aigua, que a efectes de sinistralitat, és la que més freqüència té entre les asseguradores.

Al declarar el sinistre, el perit va poder comprovar que el capital que constava en la pòlissa no s’adaptava al contingut real, pel que va informar a la companyia de la situació d’ infraassegurança.

L’assegurat va contractar una pòlissa amb un capital adequat al seu patrimoni, feia ja 10 anys. Al llarg d’aquest temps ha tingut fills, de manera que ara té més mobles i d’altres pertinences, ha comprat electrodomèstics nous amb millors prestacions, el mobiliari que té ara és de més qualitat …. En definitiva, el contingut actual és superior al de la contractació de la pòlissa.

Al posar-se de manifest l’existència d’una infraassegurança, l’asseguradora indemnitzaria el dany causat en la mateixa proporció, aplicant la coneguda regla proporcional, que és la resultant de la fórmula següent:

*

Indemnizació=(Prima Neta Pagada x Import dels danys)/(Prima Neta Real)

És important destacar que moltes companyies no apliquen la regla proporcional quan, havent-se pactat la revalorització automàtica de les sumes assegurades, la infraassegurança sigui igual o inferior a un percentatge que oscil•la entre el 10 i el 25% del valor assegurat (segons estipuli cada companyia). En aquests casos, s’indemnitzaria la totalitat del sinistre, però l’assegurat haurà d’actualitzar els capitals, amb el conseqüent increment de la prima de la pòlissa.

En el cas del nostre assegurat, la situació de infraassegurança era del 25% i com que la seva pòlissa té la revalorització automàtica activada, vam poder defensar els seus interessos, confirmant que s’aplicaven correctament els valors de reposició o substitució del contingut sense que se li apliques la regla proporcional. Va rebre la totalitat de la indemnització i només va ser necessari actualitzar la seva pòlissa, per evitar situacions similars en el futur.

Recomanem que gestioni les seves pòlisses a través d’un corredor d’assegurances, qui l’assessorarà de forma objectiva en la contractació i les cobertures, vetllant per la correcta gestió de la tramitació del seu sinistre, procurant la màxima celeritat en la indemnització i defensant els seus legítims interessos. SERPRECO, la corredoria vinculada a la MÚTUA D’ENGINYERS, compta amb una dilatada experiència gestionant assegurances i considera l’àrea de gestió de sinistres com un element essencial del servei al client, de manera que l’animem a que sol•liciti qualsevol assessorament en aquest àmbit.

També et pot interessar ...

Enginyers sense fronteres

Actualment hi ha associacions sense ànim de lucre centrades en la cooperació per al desenvolupament per tal de garantir l’accés universal a serveis bàsics per

mutua ingenieros accel grow

La Mútua dels Enginyers i Accel&GROW, una aposta guanyadora

El futur està en la innovació i en atrevir-se a emprendre noves aventures. Si observem les xifres de l’any passat, 845 milions d’euros es van invertir en startups, suposant un increment del volum d’inversió superior al 40% respecte el 2016. I tot sembla indicar que, el 2018, aquesta xifra seguirà creixent.

assegurança de vida

Què val la meva vida?

La meva vida no té preu! Aquesta seria la resposta de la gran majoria de nosaltres a la pregunta de quant val la nostra vida. En una societat regida per un capitalisme ferotge i on tot té un preu, la única cosa que els diners no poden fer (de moment) és evitar la mort.