Informe de la Direcció d’Operacions del CCS sobre problemes d’assegurament

El Consorci de Compensació d’Assegurances (CCS per la sigla en castellà) va elaborar, tant l’any 2015 com durant el primer semestre del 2016, un seguit d’enquestes a perits amb l’objectiu de localitzar les incidències i les insuficiències més destacades pel que fa a l’assegurament i les cobertures de les pòlisses.

La Direcció d’Operacions, a partir de les enquestes recopilades (191 en l’exercici del 2015 i 56 el 2016), va preparar un informe en què s’aportaven, entre d’altres, les conclusions que sintetitzem a continuació.

Si ens centrem en les assegurances d’automòbils, s’observen els problemes següents:

  • Manca de cobertura dels accessoris incorporats després de l’equipament de sèrie (per exemple, GPS o llandes especials).

  • Absència de garantia de substitució del vehicle.

Pel que fa a les pòlisses de la llar, aquestes responen a la fórmula de multirisc però no s’hi preveuen les circumstàncies especials del risc que s’assegura, fet pel qual poden sorgir dubtes sobre si algunes dependències queden incloses en la pòlissa o no (per exemple, trasters fora de l’immoble).

Per la seva banda, les pòlisses de la llar que estan vinculades a crèdits hipotecaris, en estar associades a l’import de la hipoteca, generen molts desajustos tant de sobreassegurança com d’infraassegurança. Aquesta última situació afecta de manera notable el contingut, ja que són pòlisses basades generalment en el continent.

D’altra banda, les pòlisses de la llar de baix cost amb cobertures restringides en el contingut generen molta insatisfacció a l’hora del peritatge dels sinistres, ja que els assegurats no són conscients d’aquestes limitacions.

Finalment, per a aquest tipus de pòlisses, s’observa amb freqüència una manca de seguiment de la pòlissa després de contractar-la; això afecta especialment els capitals assegurats.

Aquestes conclusions ens serveixen per recordar la importància de sol·licitar consell i assessorament al nostre agent o mediador d’assegurances per saber quina és la millor manera de protegir els nostres béns.

És important disposar d’assessors que puguin comprendre la nostra situació actual i les nostres necessitats de protecció.

També et pot interessar ...

La garantia d’un futur pels meus fills

Ja ho deia l’emperador romà Marc Aureli: “La tranquil·litat perfecta consisteix en el bon ordre de la ment, en el teu propi regne”. I és que quan tenim tots els nostres assumptes resolts és fàcil que la calma s’instal.li a la nostra vida. La seguretat que aporta tenir garantit allò que ens preocupa allibera espai a la nostra ment i ens permet respirar amb llibertat.

Enginyers sense fronteres

Actualment hi ha associacions sense ànim de lucre centrades en la cooperació per al desenvolupament per tal de garantir l’accés universal a serveis bàsics per

autònoms mutualistes

Les alternatives dels autònoms al RETA

Els autònoms compten amb un sistema de Seguretat Social propi: el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA). Quan un treballador autònom inicia la seva activitat laboral ha de donar-se d’alta al RETA. Però alguns col·lectius poden escollir una alternativa: enginyers, arquitectes, arquitectes tècnics, gestors administratius, perits tècnics i enginyers tècnics industrials, metges, advocats, químics i procuradors. Aquests poden optar per cotitzar en una mutualitat.